23 C
Baku,Az
Eylül19,2019

Tag: tarix dersleri

Azərbaycan Nadir şahın hakimiyyəti dövründə. (39-cu dərs)

1736-cı ilin fevralında Muğanda keçirilən qurultayda (Nadir xan Əfşar tərəfdarlarının üstünlüyü ilə keçirilirdi) III Şah Abbas taxtdan düşürülərək Nadir şah seçildi. Bununla da dövlətçilik...

Azərbaycan XVII əsrin son rübü – XVIII əsrin I yarısında. (36-cı...

XVII əsrin sonlarında ölkədə iqtisadi tənəzzül hökm sürürdü ki,bu da şəksiz siyasi sferaya təsir edirdi.Kəndlilərin ağır böhrana düşməsi,şəhər sənətkarlarına böyük ziyan dəyməsi, ölkənin maliyyə-pul...

Səfəvi dövləti XVI əsrdə. (34-cü dərs)

XIII əsrin sonlarında Səfəviyyə təriqətinin əsasını qoyan Şeyx Səfiəddin mənbələrdə ``türk piri``,yəni müqəddəs türk adlandırılmışdır.O Ərdəbildə anadan olmuş və Ərdəbilin bütün əhalisi onun müridləri...

Ağqoyunlular (Bayandurlu sülaləsi). (33-cü dərs)

12 oğuz boyundan biri olan Bayandurlu sülaləsi qədim zamanlardan Göyçə gölü,Qarabağ, Naxçıvan,Alagöz dağları və Arazdan cənubdakı torpaqlarda məskən salmışdır.Bu tayfa birliyinə pornək,əfşar,bayat,qacar,dügər,hacılı və digər...

Qaraqoyunlular (Baharlı sülaləsi). (32-ci dərs)

Azərbaycanın XV əsr tarixi qədimdən Azərbaycanda yaşayan oğuz türk boylarından olub, tariximizdə daha çox Baharlı və Bayandurlu kimi tanınan iki böyük nəslin siyasi hakimiyyət...

Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri.Şirvanşah I İbrahim. (31-ci dərs)

Hülakü dövlətinin süqutundan sonra Azərbaycanın cənubu 1359-cu ildə Cəlairilər tərəfindən ələ keçirilmiş,1367-ci ildə isə Şirvanşahlıq onlardan asılı düşmüşdür.Lakin,Cəlairilər burada möhkəmlənə bilmədi. 1385-ci ildə Qızıl Orda...

Monqolların üçüncü yürüşü.Azərbaycan Hülakü dövlətinin mərkəzi kimi. (30-cu dərs)

Böyük Monqol xaqanı Münkə xan Orta Şərq ölkələrində möhkəmlənmək və monqol istilasını tamamlamaq üçün qardaşı Hülakü xanı böyük ordu ilə yürüşə yolladı.Hülakü xan 1256-cı...

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalı. (29-cu dərs)

Monqolların ölkəmizə basqınları davam edirdi..1231-ci ildə monqol qoşunları Çormoğon noyonun başçılığı ilə bir daha Azərbaycana daxil oldular..Əhalinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq Marağa şəhəri ələ keçirildi,Təbriz...

Qıpçaqların,gürcülərin hücumları və Azərbaycanda Xarəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyəti. (28-ci dərs)

İqtisadi və siyasi qüdrətini itirmiş Eldənizlər artıq hər hansı bir düşmənə müqavimət göstərmək iqtidarında deyildilər.Bundan istifadə edən qıpçaqlar 1223-cü ildə Dərbənddən keçərək Azərbaycana daxil...

Monqolların ilk yürüşü. (27-ci dərs)

XIII əsrin 20-ci illərində vətənimiz yeni hücum təhlükəsi ilə - monqol yürüşləri ilə qarşılaşdı. 1206-cı ildə Çingiz xan tərəfindən əsası qoyulan Böyük Monqol dövləti...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Araç çubuğuna atla