13 C
Baku,Az
Mayıs1,2020

Tag: sosiologiya öyrənək

Sosiologiya Dərsləri-Sosial idarəetmə (Dərs 14)

Sosial idarəetmənin xarakter xüsusiyyətləri və struktur ünsürləri  Öncəki dərsdə qeyd etdiyimiz kimi, idarəetmənin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahəsidir; o, idarəetmənin sosial əsaslarını, dinamik sistemini, proseslərini,...

Sosiologiya Dərsləri-İdarəetmə Sosiologiyası(Dərs 13)

Əvvəlcə bir-birinə çox yaxın olan iki anlayışın mənasına diqqət yetirilməlidir: menecment və idarəetmə. Bəzən həmin anlayışları ümumiyyətlə eyniləşdirirlər. Belə eyniyyəti texniki mənada qəbul etmək...

Sosiologiya dərsləri-Hüquq Sosiologiyası (Dərs 12)

Hüquq sosiologiyası hüquq elmləri ilə sosiologiyanın qovuşuğunda yerləşən bilik sahəsidir. O, ümumi sosiologiyanın tərkib hissəsi kimi onun mövcud vasitələrindən faydalanır (anket sorğusu, müşahidə, müqayisə,...

Sosiologiya Dərsləri-Mədəniyyətin Sosiologiyası(Dərs 11)

 Mədəniyyətin Sosiologiyası  Mədəniyyət anlayışı elmi ədəbiyyatda birmənalı şərh edilmir. Onun gündəlik - adi şüur səviyyəsində başa düşülməsində bu, xüsusilə aydın hiss olunur. Elmi şərhdə mədəniyyət insan...

Sosiologiya Dərsləri-Sosial Struktur Sosiologiyası(Dərs10)

Sosial struktur anlayışı, çağdaş dönəmdə sosial strukturun sosioloji baxımından öyrənilməsi,xüsusi önəm kəsb edir. Sosial struktur hər şeydən əvvəl, ictimai münasibətlərin inkişafının, onun yetkinlik dərəcəsinin...

Sosiologiya Dərsləri-Dinin Sosiologiyası(Dərs9)

Dinin Sosiologiyası Din cəmiyyət həyatında önəmli yer tutur. Dinin sosiologiyası sosial institut olan dini, onun genezisini, cəmiyyətdə yerini və rolunu öyrənir, onun meydana gəlməsinin, fəaliyyətinin,...

Sosiologiya dərsləri-İqtisadi Sosiologiya(Dərs 8)

İqtisasi Sosiologiya 1.İqtisadi Sosiologiya 2.İnsan və Təsərüüfat 3.Formasiya Paradiqması 4.Sivilzasiya Paradiqması 5.Mənbələr İqtisadi sosiologiyanın meydana gəlməsi və inkişafı İqtisadiyyat ictimai həyatın konkret insanların, sosial qruplar və birliklərin fəaliyyət göstərdikləri sferalarından biridir....

Sosiologiya dərsləri(Dərs 5)-(Sosial struktur,Sosial hadisə,Sosial münasibətlər)

Sosial Struktur. Cəmiyyətin bütövlüyünü formalaşdıran istər maddi,istərsə də mənəvi ünsürlərin unikal hesabı o bütövlüyün sosial quruluşunu göstərir. Sosial quruluşun təməl prinsiplərinə sosial münasibətlər,sosial dəyərlər, sosial...