12 C
Baki,Az
Noyabr19,2018

Tag: latın dili

Latın dili (49-cu dərs)

İsimlərin IV növ hallanması.. IV növ halla sonu "us" şəkilçisilə bitən kişi cinsli və "u" şəkilçisilə bitən orta cinsli isimlər aiddir.Yiyəlik halda bu isimlər "us"...

Latın dili (48-ci dərs)

Sifətin dərəcələrinin təsviri üsulla yaranması latın dilinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. I və II növ hallanmaya aid olan,kökü "e" və "i" saitlərilə bitən sifətlərin dərəcələri...

Latın dili (47-ci dərs)

Salam,əziz izləyicilər! :) Bu gün sizinlə supletiv formaya malik olan sifətlər barədə danışacağıq. Latın dilində 5 sifət vardır ki,bunların dərəcələri müxtəlif köklərdən düzəlir.Bu forma supletiv...

Latın dili (46-cı dərs)

Sonu "er" şəkilçisilə bitən sifətlərin üstünlük dərəcəsi sifətin lüğəti formasına "rim" şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Məsələn: celer,is,e  -  iti,kəskin celer-rim-us  -  ən iti,lap iti celer-rim-a celer-rim-um Sonu...

Latın dili (45-ci dərs)

Sifətin müqayisə dərəcəsinin forması aid olduğu isimlə cinsə görə uzlaşır. Məsələn:mons,montis,m - dağ; mons altior - daha uca dağ; castellum,i,n - qala; castellum altius...

Latın dili (44-cü dərs)

Latın dilində sifətin 3 dərəcəsi var: 1)Gradus positivus - adi dərəcə; 2)Gradus comparativus - müqayisə dərəcəsi; 3)Gradus superlativus - üstünlük dərəcəsi. Sifətin adi dərəcəsi onun adi lüğəti formasıdır....

Latın dili (43-cü dərs)

Bu gün sifətlərin hallanmasından bəhs edəcəyik.Adından da məlumdur ki,bu sifətlər III növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır.Lakin,bəzi isimlərdə olan müstəsna hallar sifətlərin hamısına...

Latın dili (42-ci dərs)

İsimlər kimi sifətlərin də hallanması latın dilinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Sifətlər III növ hallanmaya görə 3 qrupa bölünür: 1)Hər üç cinsdə müxtəlif formaya malik...

Latın dili (41-ci dərs)

III növ hallanmaya aid olan isimlərin cinsinin təyin olunmasını bu gün öyrənəcəyik.. Ümumiyyətlə,III növ hallanmaya aid olan isimlərin adlıq halının formasına əsasən cinsini təyin...

Latın dili (40-cı dərs)

III növ hallanmaya aid olan isimlərin kökü əsas etibarilə aşağıdakı qaydada dəyişir: 1) sonu "x" şəkilçisilə bitən isimlərin kökü "c" və ya "g" ilə əvəz...