Rus dili (8-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu gün əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən,əsas nitq hissələrindən biri olan sifət ( имя прилагательное – imy`a prilaqatelne) barədə danışacağıq.Rus dilində sifətlər isimlərlə uzlaşır.İsim hansı cinsə mənsubdursa,sifət də həmin cinsdə olur.

красивая девушка (krasivaya d`evuşka) – gözəl qız

чистый воздух (çistı`y vozdux) – təmiz hava

важное слово (vajne slava) – vacib söz

Cəm halda da eynilə bu cürdür. İsim cəmdədirsə,sifət də cəmdədir.

талантливые дети (talantlivı d`eti) – istedadlı uşaqlar

хорошие дома (xaroşie dama) – yaxşı evlər

Rus dilində sifətlər üç yerə – keyfiyyət,nisbi və mənsubiyyət sifətlərinə bölünür.

Keyfiyyət sifətləri(качественные – kaçistıvınnı) bir qayda olaraq müqayisə dərəcəsi bildirir.Məsələn,

Стены белые, а потолки еще белее (steni belıe,a patalki iş`o belee) – divarlar ağdır, tavan isə daha da ağdır.

Nisbi sifətlər( относительные – atnasit`elni) əşyanın hansı materialdan hazırlandığını, həmçinin yeri,zamanı və s.bildirir.

серебряная ложка (sirebry`anaya lojka) – gümüşü qaşıq

письменный стол (pis`minnı stol) – yazı masası

Məcazi mənada işlənərkəi nisbi sifətlər keyfiyyət mənasında ola bilər.Məsələn,

каменные стены(kaminnı st`inı) – daş divarlar (nisbi)

каменные сердца (kaminnıe serdtsa) – daş ürək (keyfiyyət)

Nisbi sifətlər xüsusi ан (ян), -ск, -ов (ев) suffiksləri vasitəsilə əmələ gəlir: кожаный, (kojinnı) – dəri,  городской,(qaradskoy) – şəhər, сосновый (sasnovıy) – şam ağacı və s.

Sifətlərin üçüncü növü mənsubiyyət sifətləridir (притяжательные – pritijat`elnı).

Bu sifətlər əşyanın hər hansı bir canlı varlığa mənsubiyyətini bildirir və чей? чья? чьё? чьи? suallarına cavab verir. Mənsubiyyət sifətləri iki qrupa ayrılır:
1) -ий, -ья, -ье, -ьи sonluqları ilə düzələnlər: заячий хвост(zayaçı xvost – dovşan quyruğu); заячья лапа(zayaçya lapa - dovşan pəncəsi); заячье ухо(zayaçe uxa – dovşan qulağı); заячьи следы(zayaç`i slidı – dovşan izləri).
2) -ов, -ев və ин suffiksləri ilə əmələ gələnlər:  отцов дом(attsov dom – ata evi); Андреев велосипед(Andreev velasiped – Andreyin velosipedi); Поладин карандаш(Palad`in karandaş – Poladın karandaşı); мамин платок(mamin platok – ananın yaylığı).

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin