Rus dili (63-cü dərs)

Ötən dəfə saat və zamanı öyrəndik.Bu gün isə zamanla bağlı digər söz və ifadələri sizin nəzərinizə çatdıracağıq.

Времена года – (Vrimina qoda) – Fəsillər

Месяца – (Mesitsa) – Aylar

Дни недели – (Dni nideli) – Həftənin günləri

Дата – (Data) – Təqvim,tarix

Столетие – (Staletiye) – Yüz il

После полудня – (Posli paludnya) – Günortadan sonra

Четверть часа – (Çetvirt çasa) – 15 dəqiqə

Прошлое – (Proşlaye) – Keçmiş,keçmiş zaman

Конец нидели – (Kanets nideli) – Həftəsonu

Эпоха – (Epoxa) – Dövr,çağ

Будущее – (Buduşiye) – Gələcək, gələcək zaman

Время от времени – (Vremya at vremeni) – Hərdənbir

К вечеру – (K veçiru) – Axşamüstü

6-го апреля – (Şıstovo aprelya) – 6 apreldə

Только что – (Tolka şto) – Az öncə

До того времени – (Da tavo vremini) – O zamanadək

До сегодняшнего дня – (Da sivodnişniva dnya) – Bu günə qədər

До сих пор – (Da six por) – İndiyədək

С раннего времени – (S ranniva vremni) – Sübh tezdən

Часто – (Çasta) – Tez-tez

Всё ещё – (Fso yişo) – Hələ də

В течение трёх дней – (F tiçeniyi tryöx dney) – Üç gün ərzində

Ежегодно,годичный – (Yejiqodna, qadiçnıy) – Hər il,illik

Раз в два дня – (Raz v dva dnya) – İki gündən bir

Иногда – (İnaqda) – Bəzən

В середине сентября – (F siridine sintibrya) – Sentyabrın ortasında

Позже – (Pojje) – Daha sonra

Недавно – (Nidavna) – Təzəlikcə

Вдруг – (Vdruk) – Birdən

С того времени – (S tavo vremini) – O zamandan bəri

Через некоторое время – (Çeriz nekataraye vremya) – Bir müddət sonra

Часами – (Çisami) – Saatlarca

Днями – (Dnyami) – Günlərcə

В …часов – (V…çisof) – Saat…-da

От трёх до четырёх часов – (At tryox da çıtıryox çisof) – Saat 3-dən 4-ədək

Изо дня в день – (İzadnya v den) – Gündən-günə

Заранее – (Zaraniye) – Öncədən

Позавчера – (Pazafçira) – Sırağagün

На днях (о прошлом) – (Na dnyax) – Bu günlərdə (ötənlərdə)

На данный момент – (Na dannıy mament) – Hal-hazırda

Сначала – (Snaçala) – Öncə

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin