Rus dili (45-ci dərs)

Tələffüz qaydaları ilə bağlı dərsimiz davam edir..

Növbəti qaydaları nəzərinizə çatdırırıq..

 • Скучно, конечно, нарочно və s. чн tərkibli sözlərdə həmin чн (шн) kimi tələffüz olunur, yəni скушно, кокешно, нарошно və i. a.
 • Üçüncü şəxs fellərinin sonundakı т samiti həmişə qalın tələffüz olunmalıdır. Məsələn: пишет, читает, говорит, смотрит.
 • Изм suffiksli isimlərdə з qalın tələffüz edilir: капитализм, марксизм və s.
 • Sifətlərin adlıq halının cəmində ые və ие sonluqları ыи və ии səs birləşmələri kimi tələffüz olunmalıdır: голубые (yazılır)—голубыи (tələffüz olunur); синие (yazılır)—синий (tələffüz edilir)…
 • Ф axırı ов-la qurtaran sözlərdə, yəni домов—домо(ф); слов—сло(ф); ров (хәндәк)—ро(ф)kimi tələffüz olunmalıdır.
 • Г səsi rus ədəbi dilində partlayan samitdir və sözlərin sonunda gəldikdə karlaşaraq к kimi tələffüz olunur; Misal üçün, от испуга—испу (к); у моего друга—дру(к) və s.
 • Cingiltili samitlər (sonor səslər-л, м, н, р, -dan başqa) sözlərin axırında və kar samitlərdən qabaq karlaşırlar, kar samitlər isə cingiltili samitlərdən əvvəl gəldikdə cingiltili tələffüz edilirlər, məsələn столбы—стол (п); дрова—дро (ф); низок—ни (с) ко; просили—про (з) ба.
 • Bütün samitlər (yalnız həmişə qalın olanlardan başqa),и və с saitlərindən qabaq incə tələffüz olunurlar. Məsələn: белые, низкие, низина. Başqa dillərdən keçmiş bir sıra samit səslər e-dən qabaq yenə də qalın tələffüz edilir. Məsələn: тема, партнер və s.
 • Стн, здн və стл qrupları сн, зн, сл (yəni т və д olmadan) şəklində deyilməlidir: лестница, честный, известный, властый, поздно, праздник—лесница, чесиый, извесный, власный, позно, праздник kimi tələffüz edilir.
 • Ого, его ilə bitən sifətlər yiyəlik və təsirlik hallarında ово, ево şəklində tələffüz edilir: большого—большово, свежего—свежево.
 • Vurğulu saitlər daha aydın səslənirlər. Vurğusuz vəziyyətdə isə sait səslər zəif tələffüz olunurlar. Məsələn, (а), (о) vurğulu hecadan qabaqkı birinci hecada qalın samitlərdən sonra fərqlənmirlər və zəif səslə (а) tələffüz edilirlər: вдали belə tələffüz edilir (вдали); стола (стала) və s. Qalan vurğusuz hecalarda isə bu iki sait daha zəif olunur.

Sizə təqdim etidyimiz bu qaydaları yaxşı mənimsəyərək və onlara riayət edərək sözlərin düzgün tələffüzünə nail ola bilərsiniz.

 

Lüğət:

находиться  –  yerləşmək

начало  –  əvvəldə

начинать  –  başlamaq (məsdər)

начинаться  –  başlamaq (şəxs əvəzliyi üçün istifadə olunur)

небо  –  səma

недавно  –  bu yaxınlarda

неделя  –  həftə

немного  –  bir qədər

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin