Rus dili (35-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Son iki dərsimizdən sizə məlumdur ki,biz əsas nitq hissələrindən biri olan zərf barəsində dərslərimizi sizinlə paylaşırıq..Bu günki dərsimizdə zərfin yaranma xüsusiyyətlərinə nəzər salacağıq..

Zərflər yaranma xüsusiyyətlərinə görə  on qrupa bölünür:

1.İsmin vasitəli hallarından sözönsüz və sözönü ilə yaranan zərflər: издали, снизу, посередине, вверх, наспех, вдали, накануне; бегом, кругом, ужас.

2.Qısa sifətlərdən müxtəlif sözönləri ilə düzəlmiş zərflər. Bu zərflər rus dilində hələ qısa sifətlərin hallanması dövründə yaranmışdır: справа, сослепу, досуха, издавна, поровну, заново, вскоре, навеселе.

3.Sözönlər vasitəsilə bütün qadın cinsi sifətlərinin təsirlik halında törəmə zərflər: вкрутую (bərk), впустую, наудалую (düşünmədən, cəsarətlə), зачастую (çox vaxt, tez-tez).

4.Xüsusi suffikslər – kökdən sonra gələn şəkilçilər (специальные суффиксы) və ön şəkilçiləri vasitəsilə sifətdən düzələn zərflər;                                                                4.1. “о və е “ suffiksləri ilə yaranan zərflər; странно (от «странный»), красиво (от «красивый»), хорошо (от «хороший), искренне (от «искренний»), излишне (от «излишний») və s.
4.2.“и“ suffiksi və “по“ pristavkası (ön şəkilçisi) ilə düzələn zərflər: русский—по-русски, волчий—по-волчьи, дружеский—по-дружески;
4.3.“по“ pristavkası və “ому-ему“ suffiksləri ilə yaranan zərflər: по-военному, по-весеннему.

5.Miqdar, sıra və toplu (собирательные) saylarından əmələ gələn zərflər: однажды, дважды; впервые, во-первых, во-вторых; вдвое, втрое, вшестеро və s.

6.Əvəzliyin müxtəlif vasitəli hallarından predloqla və predloqsuz düzələn zərflər: потому, затем, совсем, потом;

7.Tərz və zaman mənalarını itirmiş fel formasının feli bağlamanın (деепричастие) zərfə keçməsi: зря (boş yerə, hədər), нехотя (istəməyərək, bilmədən,  qəsdsiz), немедля (cəld, tez, dərhal, təxirsiz).

8. мя suffiksi ilə fel köklərindən əmələ gələn zərflər i həmin kökdən olan fellərin mənalarını gücləndirmək məqsədi ilə işlədilir: ревмя ревет (şivən qoparır, hönkürtü ilə ağlayır), ливмя льёт(yağış sel kimi yağır, yağış bərk yağır)

9.Başqa zərflərdən törəyib predloqlu isim mənalarında işlənən zərflər: докуда (haraya kimi, harayacan), навсегда, намного, послезавтра, донельзя (son dərəcə).

10.Qədim mənşəli əvəzlikli zərflər: где, куда, когда, как, там, туда, так.

 

Lüğət:

контролировать  –  yoxlamaq,nəzarət etmək

конец  –  son

конечно  –  əlbəttə

конкурент  –  yarışmaçı

конь  –  at

корабль  –  gəmi

королева  –  şahzadə

короткий  –  qısa

кошка  –  pişik

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin