Rus dili (35-ci dərs)

Son iki dərsimizdən sizə məlumdur ki,biz əsas nitq hissələrindən biri olan zərf barəsində dərslərimizi sizinlə paylaşırıq..Bu günki dərsimizdə zərfin yaranma xüsusiyyətlərinə nəzər salacağıq..

Zərflər yaranma xüsusiyyətlərinə görə  on qrupa bölünür:

1.İsmin vasitəli hallarından sözönsüz və sözönü ilə yaranan zərflər: издали, снизу, посередине, вверх, наспех, вдали, накануне; бегом, кругом, ужас.

2.Qısa sifətlərdən müxtəlif sözönləri ilə düzəlmiş zərflər. Bu zərflər rus dilində hələ qısa sifətlərin hallanması dövründə yaranmışdır: справа, сослепу, досуха, издавна, поровну, заново, вскоре, навеселе.

3.Sözönlər vasitəsilə bütün qadın cinsi sifətlərinin təsirlik halında törəmə zərflər: вкрутую (bərk), впустую, наудалую (düşünmədən, cəsarətlə), зачастую (çox vaxt, tez-tez).

4.Xüsusi suffikslər – kökdən sonra gələn şəkilçilər (специальные суффиксы) və ön şəkilçiləri vasitəsilə sifətdən düzələn zərflər;                                                                4.1. “о və е “ suffiksləri ilə yaranan zərflər; странно (от «странный»), красиво (от «красивый»), хорошо (от «хороший), искренне (от «искренний»), излишне (от «излишний») və s.
4.2.“и“ suffiksi və “по“ pristavkası (ön şəkilçisi) ilə düzələn zərflər: русский—по-русски, волчий—по-волчьи, дружеский—по-дружески;
4.3.“по“ pristavkası və “ому-ему“ suffiksləri ilə yaranan zərflər: по-военному, по-весеннему.

5.Miqdar, sıra və toplu (собирательные) saylarından əmələ gələn zərflər: однажды, дважды; впервые, во-первых, во-вторых; вдвое, втрое, вшестеро və s.

6.Əvəzliyin müxtəlif vasitəli hallarından predloqla və predloqsuz düzələn zərflər: потому, затем, совсем, потом;

7.Tərz və zaman mənalarını itirmiş fel formasının feli bağlamanın (деепричастие) zərfə keçməsi: зря (boş yerə, hədər), нехотя (istəməyərək, bilmədən,  qəsdsiz), немедля (cəld, tez, dərhal, təxirsiz).

8. мя suffiksi ilə fel köklərindən əmələ gələn zərflər i həmin kökdən olan fellərin mənalarını gücləndirmək məqsədi ilə işlədilir: ревмя ревет (şivən qoparır, hönkürtü ilə ağlayır), ливмя льёт(yağış sel kimi yağır, yağış bərk yağır)

9.Başqa zərflərdən törəyib predloqlu isim mənalarında işlənən zərflər: докуда (haraya kimi, harayacan), навсегда, намного, послезавтра, донельзя (son dərəcə).

10.Qədim mənşəli əvəzlikli zərflər: где, куда, когда, как, там, туда, так.

 

Lüğət:

контролировать  –  yoxlamaq,nəzarət etmək

конец  –  son

конечно  –  əlbəttə

конкурент  –  yarışmaçı

конь  –  at

корабль  –  gəmi

королева  –  şahzadə

короткий  –  qısa

кошка  –  pişik

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin