Rus dili (32-ci dərs)

Gələcək zamanla bağlı bilməyimiz vacib olan digər məsələ ‘быть’ felindən sonra felin məsdər şəklinin işlənməsidir..

Məsələn, “рабо́тать“ felini nümunə göstərək..

я бу́ду + рабо́тать
ты бу́дешь + рабо́тать
он/она бу́дет рабо́тать
мы бу́дем рабо́тать
вы бу́дете ра́ботать
они бу́дут рабо́тать

Bir sıra zərflər vardır ki,gələcək zaman fellərilə istifadə edilirlər:

за́втра  , послеза́втра  , пото́м  , через ча́с  , через два́ часа́  , через день  ,       в два/три/четыре часа , в пять часо́в три́дцать мину́т  ,как обы́чно, на сле́дующей неде́ле , в сле́дующий понеде́льник/вто́рник/четве́рг
в сле́дующую сре́ду/пя́тницу , в сле́дующее воскресе́нье , в следующие выходны́е , весь день/ве́чер/ме́сяц ,всё у́тро, всю ночь .

Gələcək zamanda felin bitmiş və bitməmiş formasının işlənməsi isə öncəki dərslərimizdə – tərz kateqoriyası ilə bağlı danışarkən izah edilmişdi..

 

İndi isə yeni sözlərə nəzər salaq:

иностранный   –   xarici

интервью   –   müsahibə

интерес   –   maraq

интересно   –   maraqlı (zərf)

интересный   –   maraqlı (sifət)

интересовать   –   maraqlanmaq

интересоваться   –   maraq doğurmaq

искать   –   axtarmaq

искусство   –   incəsənət

исторический   –   tarixi

история   –   tarix

исправлять / исправить   –   düzəliş etmək

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin