Rus dili (11-ci dərs)

Salam hər kəsə! Bu gün rus dilində rəqəmləri və ədədləri öyrənəcəyik 🙂 Gündəlik həyatımız üçün mühüm olduğundan bu gün bu mövzuya toxunuruq..

один (ad`in) – bir                                        одиннадцать (ad`innıtsıt`) – on bir

два (dva) – iki                                              двенадцать (dvinnat`ıt`) – on iki

три (tri) – üç                                                тринадцать (trinatsıt`) – on üç

четыре (çitıri) – dörd                                     четырнадцать (çitırnıtsıt`) – on dörd

пять (pət`) – beş                                          пятнадцать (pitnatsıt`) – on beş

шесть (şest`) – altı                                        шестнадцать (şısnadtsıt`) – on altı

семь (sem`) – yeddi                                       семнадцать (simnastsıt`) – on yeddi

восемь (vosim`) – səkkiz                                восемнадцать (vısimnadtsıt`) – on səkkiz

девять (d`evit`) – doqquz                            девятнадцать(divyatnadtsıt`)-on doqquz

десять (d`esit`) – on                                    двадцать (dvadtsıt`) – iyirmi

 

тридцать (tridtsıt`) – otuz

сорок (sorık) – qırx

пятьдесят (pid`is`at) – əlli

шестьдесят (şiz`dis`at) – altmış

семьдесят (sem`dis`at) – yetmiş

восемьдесят (vosim`dis`at) – səksən

девяносто (d`ivinosta) – doxsan

сто (sto) – yüz

двести (dvest`i) – iki yüz

триста (trista) – üç yüz

четыреста (çitırısta) – dörd yüz

пятьсот (pit`sot) – beş yüz

шестьсот (şiss`ot) – altı yüz

семьсот (sim`sot) – yeddi yüz

восемьсот (vosim`sot) – səkkiz yüz

девятьсот (d`ivitsot) - doqquz yüz

тысяча (tısiça) – minsonun

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin