… -maq/mək istəmək / … – 고 싶어요 (dərs 16)

Mövzu : “… -maq/mək istəmək / … – 고 싶어요

Bu dərsimizdə “-maq/mək istəyirəm” söyləməyin qaydalarını öyrənəcəyik.
Azərbaycan dilində olduğu kimi Koreya dilində də “-maq/mək istəmək” ifadəsi felin sonuna artırılır. Bu isə dili öyrənməkdə bizim üçün qaydaları yadda saxlamağı asanlaşdırır.
-고 싶어요 [-qo şi-po-yo] = … -maq/mək istəyirəm.

Misallara nəzər salaq;
놀다 [noul-da] =oynamaq
가다 [qa-da] = getmək
살다 [sal-da] = yaşamaq
보다 [bo-da] = görmək
먹다 [mok-da] = yemək
하다 [ha-da] = etmək

İndi isə bu fellərə -고 싶어요 artıraraq manasını dəyişək.
Vunun üçün isə, əvvəlki dərslərimizdən pyrəndiyimiz kimi 다 [da] sonluğunu çıxarırıq və -고 싶어요 hissəsini artırırıq yerinə.
Qeyd: 다 – bütün Koreyaca fell ərdə olan sonluq şəkilçisidir. (Azərbaycan dilindəki fellərin sonunda olan -maq/mək şəkilçisi kimi) Təkrar xatırlamalıyıq ki, Koreya dilini öyrənməyimizdə bizə ən çox faydası olacaq bir digər şey isə, məs bu bənzər quruluşların olmasıdır.
Oynamaq = 놀다 [noul-da] —> 놀 + -고 싶어요
놀고 싶어요 [noul-qo şi-po-yo] = oynamaq istəyirəm.
Getmək = 가다 [qa-da] —> 가 + -고 싶어요
가고 싶어요 [qa-qo şi-po-yo] = getmək istəyirəm.
Yaşamaq = 살다 [sal-da] —> 살 + + -고 싶어요
살고 싶어요 [sal-qo şi-po-yo] = yaşamaq istəyirəm.
Görmək = 보다 [bo-da] —> 보 + -고 싶어요
보고 싶어요 [bo-go şi-po-yo] = görmək istəyirəm.
Yemək = 먹다 [mok-da] —> 먹 + -고 싶어요
먹고 싶어요 [mok-go şi-po-yo] = yemək istəyirəm.
Etmək = 하다 [ha-da] —> 하 + + -고 싶어요
하고 싶어요[ha-qo şi-po-yo] = etmək istəyirəm.

Qısa dialaoqlarla biliyimizi daha dərinləşdirək:
A: 뭐 먹고 싶어요? [mo mok-qo şi-po-yo?] = Nə yemək istəyirsiniz?
B: 햄버거 먹고 싶어요. [hem-bo-qo mok-qo şi-po-yo] = Hamburger yemək istəyirəm.

Bundan əlvaə olaraq bir neçə nüansa da nəzər salaq:
더 [do] = daha artıq / daha çox
‘Yemək yemək istəyirəm’ ifadəsinin necə deyildiyini öyrəndik. Və bu ifadəni (더) istifadə edərək ‘daha çox yemək yemək istəyirəm’ şəklində ifadə edə biıərik.
먹고 싶어요. [mok-qo şi-po-yo] = Yemək istəyirəm.
더 먹고 싶어요. [do mok-qo şi-po-yo] = Daha yemək istəyirəm. (Burdakı daha kəliməsi yeyilən yeməkdən biraz daha çox yemək istəmə ifadəsinin əksinə yemək yemeyi çok istəmək mənasında istifadə edilmişdir. Yəni sifət deyil, feli xarakterizə edən zərf vəzifəsində çıxış edir.

Bu kimi cmlələrdə söz sırasına diqqət edin.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin