Latın dili (7-ci dərs)

İsimlərin I növ hallanmasına sonu “a“ şəkilçisi ilə bitən qadın cinsli və müstəsnalıq təş-kil edən bir neçə kişi cinsli isimlər aiddir.Bu isimlər yiyəlik halında “ae“ şəkilçisini qəbul edir.İstər qadın,istərsə də kişi cinsli isimlər eyni qayda üzrə hallanır.Bunun üçün ismin adlıq halının şəkilçisi digər hal şəkilçiləri ilə əvəz olunur.

I növ hallanmanın hal şəkilçiləri:

s. (təkdə)           pl. (cəm)                        Məsələn: terra (ölkə,torpaq)

nom. a               ae                                  terra – terrae

gen. ae              arum                              terrae – terrarum

dat.  ae              is                                   terrae – terris

acc.  am             as                                  terram – terras

abl.  a                is                                   terra – terris

Latın dilində bəzi ifadələrin izahını nəzərinizə çatdırırıq:

Actio civilis – Mülki işlər üzrə iddia

Actio columniae – Əsassız təqib olunmaya qarşı iddia qaldırma

Actio commodati – Borclu şəxsin və ya kredit verən kəsin öz vəzifəsini yerinə yetirməsi barədə məhkəmə işi

Actio condictio indebitati – Səhvən ödənilmiş pulun geri qaytarılması haqda aparılan məhkəmə

Actio contrario – qarşılıqlı iddia işi,ikitərəfli iddia işi

Actio criminalis – cinayət işi

Actio damni iniuria – Ziyan vurulması barədə qaldırılan iddia

Actio de dolo malo – fırıldaqçılığa görə qaldırılan iddia

Actio depositi contrario – deponentə qarşı qaldırılan iddia

Actio depositi directa – depozitariyaya qarşı qaldırılan iddia

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin