Latın dili (56-cı dərs)

Latın dilində sıra sayları hər üç cinsdə işlənir.Onlar sifətlər kimi kişi cinsində “us”, qadın cinsində “a”, orta cinsdə “um” şəkilçisilə bitirlər.

Sıra sayları sifətlər kimi aid olduqları isimlə cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşıb, eynilə sifətlər kimi hallanırlar.Qadın cinsli sıra sayları I növ hallanmaya,kişi və orta cinsli sıra sayları isə II növ hallanmay aid olur.

primus,a,um  –  birinci

secundus,a,um  –  ikinci

tertius,a,um  –  üçüncü

quartus,a,um  –  dördüncü

quintus,a,um  –  beşinci

sextus,a,um  –  altıncı

septimus,a,um  –  yeddinci

octavus,a,um  –  səkkizinci

nonus,a,um  –  doqquzuncu

decimus,a,um  –  onuncu və s.

 

İfadələr:

Ultima ratio  –  Sonuncu həlledici arqument hesab olunur

Ultimus terminus  –  Sonuncu müddət (borc öhdəliyi cəhətdən)

Ultra vires  –  Gücündən artıq, səlahiyyətlərini aşmaqla

Unum castigabis sentum emendabis  –  Birini cəzalandırsan başqalarını da düzəldərsən

Unum et idem  –  Eyni şey

Unus multorum  –  Çoxdan biri

Unus vir nullus vir  –  Tək əldən səs çıxmaz

Usus est optimus magister  –  Təcrübə ən yaxşı müəllimdir

Usus promptum facit  –  İş ustasından qorxar

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin