Latın dili (51-ci dərs)

Hər kəsə salam! 🙂 Bu gün sizinlə “Pronomina demonstrativa – İşarə əvəzlikləri” barədə danışacağıq.

Latın dilində işarə əvəzliklərinin dörd forması var:

1) hic,haec,hoc – (kişi,qadın və orta cinsdə) bu forma Azərbaycan dilinə “bu” kimi tərcümə olunur,əşyanın və ya şəxsin ən yaxın məsafədə olduğunu bildirir.

2) iste,ista,istud – bu forma da dilimizə “bu” kimi tərcümə edilir,nisbətən yaxın məsafəni bildirir.Yəni əşyanın və ya şəxsin danışana deyil,dinləyiciyə daha yaxın olduğunu bildirir.

3) ille,illa,illud – “o” kimi tərcümə edilən bu forma ən uzaq məsafəni bildirir.

4) is,ea,id – bu forma Azərbaycan dilinə həm “bu”,həm də “o” kimi tərcümə olunur.Bu forma əsas etibarilə latın dilində olmayan III şəxs əvəzliyinin yerində işlənir.Ümumiyyətlə,qalan bütün formalar da III şəxsin yerində işlənə bilər.

İşarə əvəzlikləri aid olduqları isimlərlə həmişə cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşırlar.Məsələn: hic puer – bu oğlan, haec puella – bu qız, hoc consilium – bu məsləhət, ille arbiter – o hakim, illa lex – o qanun, illud ius – o hüquq. Göründüyü kimi burada işarə əvəzlikləri aid olduqları isimlərlə cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşıb.

 

İfadələr:

Quaere  –  Açıq əmr,sərəncam

Quarens  –  İddiaçı

Quaesta  –  Kiminsə üzərinə dini cəzanın qoyulması və götürülməsi

Quaestus  –  Əldə ediləbilən,pulla satılabilən,lakin miras ediləbilməyən

Quasi  –  Guya,sanki,demək olar ki, təqribən

Quae est eadem  –  Eyni şey,olduğu kimi

Quantum libet  –  Nə qədər istəsən

Quantum meruit  –  Görülən işə görə ədalətli mükafat

Quantum valebat  –  Təqdim edilmiş malın ədalətli qiyməti

Quem dei diligunt adolescens moritur  –  Allahın çox istədiyi insan dünyasını tez dəyişər

Querimonia habetur  –  Şikayət var

Quiete clamare  –  Hüquq və ya titula görə bütün iddialarından əl çəkmək

Quid dubitas,ne feceris  –  Nəyə şübhən varsa onu etmə

Qui iure suo utitur nemini facit iniuriam  –  Öz hüququ ilə razılaşan adam özgənin hüquqlarının da pozulmasına razı olmaz

Qui non est nobiscum,adversus non est  –  Bizimlə olmayan kəslər bizim əleyhimizədir

Quid pro quo  –  Birinin əvəzində özgəsi

Qui tacuit,cum loqui debuit et potuit, consentire videtur  –  Demək və ya danışmaq lazım gələndə deyib danışmayan adam həmin məsələ ilə razılaşmış kimi qiymətləndirilir

Quo ad animo  –  Hər hansı bir niyyətlə

Quo ad hoc  –  Mənə gəlincə isə,o ki qaldı mənə

Quot capita,tot sententia  –  Neçə adam varsa o qədər də ideya var

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin