Latın dili (45-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Sifətin müqayisə dərəcəsinin forması aid olduğu isimlə cinsə görə uzlaşır. Məsələn:mons,montis,m – dağ; mons altior – daha uca dağ; castellum,i,n – qala; castellum altius – daha uca qala.

Sifətlərin müqayisə dərəcəsinin forması III növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır.Məsələn:

Tək halda

M,f         n

altior      altius

altioris    altioris

altiori      altiori

altiorem   altius

altiore      altiore

Cəm halda

M,f             n

altiores      altiora

altiorum     altiorum

altioribus    altioribus

altiores       altiora

altooribus    altioribus

 

Sifətlərin əksəriyyətinin üstünlük dərəcəsi sifətin kökünə “issim”şəkilçisi və müvafiq cins şəkilçiləri (us,a,um) artırmaqla düzəlir.Məsələn:

clarus,a,um  –  məşhur

clar-issim-us (m)  –  ən məşhur

clar,issim-a (f)

clar-issim-um (n)

 

gravis,e  –  ağır

grav-issim-us  –  ən ağır

grav-issim-a

grav-issim-um

 

Latın dilində mühüm ifadələr:

Pacetur  –  Qoy,azad edilsin!

Pactum commissarium  –  Müsadirə etmək barədə müqavilə

Pactum constitute pecuniae  –  Borclunun borc verənə söylədiyi vədi əks etdirən razılaşma

Pactum de non alienando  –  Əmlakın ya da ipoteka girovunun bölünməzliyi barədə razılaşma

Pactum de quota litis  –  Borcun kreditora hissə-hissə ödənilməsi barədə təsdiqlənmiş razılıq sənədi

Pactum nudum  –  İddia gücü olmayan razılaşma sənədi

Pacta tertus nec nocent nec prosunt  –  Müqavilələr 3-cü tərəfə ziyan gətirmədiyi kimi fayda da gətirmir

Pacta sunt servanda  –  Müqaviləyə əmək etmək lazımdır

Palmarium  –  Peşə xidmətinə görə qanunda nəzərdə tutulmuş normadan əlavə verilə biləcək ödəniş barədə şərtləşmə

Panem et circenses!  –  Çörək və əyləncə! (Romalılar tələb edirdilər)

Particeps  –  İştirak edən,şərik (cinayətdə)

Pars adversa  –  Əks tərəf

Pari causa  –  Bərabər hüquqlarda

Pari delicto  –  Eyni günahla

Pars gravata  –  Zərər çəkmiş tərəf

Parte inaudita  –  Şikayəti dinlənilməmiş tərəf

Pari materia  –  Eyni iş üzrə

Partium mearum est  –  Mənə aid deyil

Pari passu  –  Ədalətlə,kiməsə üstünlük vermədən

Pari ratione  –  Eyni səbəbə görə

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin