Latın dili (45-ci dərs)

Sifətin müqayisə dərəcəsinin forması aid olduğu isimlə cinsə görə uzlaşır. Məsələn:mons,montis,m – dağ; mons altior – daha uca dağ; castellum,i,n – qala; castellum altius – daha uca qala.

Sifətlərin müqayisə dərəcəsinin forması III növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır.Məsələn:

Tək halda

M,f         n

altior      altius

altioris    altioris

altiori      altiori

altiorem   altius

altiore      altiore

Cəm halda

M,f             n

altiores      altiora

altiorum     altiorum

altioribus    altioribus

altiores       altiora

altooribus    altioribus

 

Sifətlərin əksəriyyətinin üstünlük dərəcəsi sifətin kökünə “issim”şəkilçisi və müvafiq cins şəkilçiləri (us,a,um) artırmaqla düzəlir.Məsələn:

clarus,a,um  –  məşhur

clar-issim-us (m)  –  ən məşhur

clar,issim-a (f)

clar-issim-um (n)

 

gravis,e  –  ağır

grav-issim-us  –  ən ağır

grav-issim-a

grav-issim-um

 

Latın dilində mühüm ifadələr:

Pacetur  –  Qoy,azad edilsin!

Pactum commissarium  –  Müsadirə etmək barədə müqavilə

Pactum constitute pecuniae  –  Borclunun borc verənə söylədiyi vədi əks etdirən razılaşma

Pactum de non alienando  –  Əmlakın ya da ipoteka girovunun bölünməzliyi barədə razılaşma

Pactum de quota litis  –  Borcun kreditora hissə-hissə ödənilməsi barədə təsdiqlənmiş razılıq sənədi

Pactum nudum  –  İddia gücü olmayan razılaşma sənədi

Pacta tertus nec nocent nec prosunt  –  Müqavilələr 3-cü tərəfə ziyan gətirmədiyi kimi fayda da gətirmir

Pacta sunt servanda  –  Müqaviləyə əmək etmək lazımdır

Palmarium  –  Peşə xidmətinə görə qanunda nəzərdə tutulmuş normadan əlavə verilə biləcək ödəniş barədə şərtləşmə

Panem et circenses!  –  Çörək və əyləncə! (Romalılar tələb edirdilər)

Particeps  –  İştirak edən,şərik (cinayətdə)

Pars adversa  –  Əks tərəf

Pari causa  –  Bərabər hüquqlarda

Pari delicto  –  Eyni günahla

Pars gravata  –  Zərər çəkmiş tərəf

Parte inaudita  –  Şikayəti dinlənilməmiş tərəf

Pari materia  –  Eyni iş üzrə

Partium mearum est  –  Mənə aid deyil

Pari passu  –  Ədalətlə,kiməsə üstünlük vermədən

Pari ratione  –  Eyni səbəbə görə

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin