Latın dili (40-cı dərs)

III növ hallanmaya aid olan isimlərin kökü əsas etibarilə aşağıdakı qaydada dəyişir:

1) sonu “x” şəkilçisilə bitən isimlərin kökü “c” və ya “g” ilə əvəz olunur. Məsələn: lux,lucis,f – nur,işıq; lex,legis,f – qanun

2) sonu “o” şəkilçisilə bitən isimlərin kökü “onis” şəkilçisilə əvəz olunur. Məsələn: legio,legionis,m – ordu

3) sonu “or”, “os” şəkilçiləri ilə bitən isimlərin kökü “oris” şəkilçisilə bitir. Məsələn: orator,oratoris,m – natiq; flos, floris,m – gül,çiçək

4) sonu “al”, “ar” şəkilçilərilə bitən isimlərdə hal şəkilçiləri birbaşa adlıq halının formasına əlavə olunur.Məsələn: animal,animalis,n – heyvan; exemplar, exemplaris,n – nüsxə

Qeyd: Yadda saxlamalıyıq ki,bu qaydalar mütləq deyil və burada digər müstəsna hallar ola bilər.

 

İfadələr:

Narratio – İddiaçının ərizəsi

Nati et nascituri  –  Bütün yaxın və uzaq varislər

Nauticum foenus  –  Gəmi sahibinə ayrılan borc faizi

Nautica pecunia  –  Gəmi sahibinə verilən borc

Necessitas non habet legem  –  Tələbat qanundan da üstündür

Nec plus ultra  –  Ən uca nöqtə

Negotiorum gesto  –  İşlərin gedişi, kommersiya

Negativa non probantur  –  İnkar təsdiq olunmur

Nemine contradicente  –  Əgər heç kim etiraz etmirsə

Nemo debet bis punire pro uno delicto  –  Eyni cinayətə görə heç kəs iki dəfə cəzalandırılmır

Nemo ignorantia iuris recusare potest  –  Heç kəs hüququ bilmədiyinə görə özünə bəraət qazandıra bilməz

Nemo punietur pro alieno delicto  –  Özgənin hüquq pozuntusunun görə heç kəs cəzalandırılmır

Nervos belli pecuniam (Cicero)  –  Pul müharibənin hərəkətverici qüvvəsidir

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin