Latın dili (40-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

III növ hallanmaya aid olan isimlərin kökü əsas etibarilə aşağıdakı qaydada dəyişir:

1) sonu “x” şəkilçisilə bitən isimlərin kökü “c” və ya “g” ilə əvəz olunur. Məsələn: lux,lucis,f – nur,işıq; lex,legis,f – qanun

2) sonu “o” şəkilçisilə bitən isimlərin kökü “onis” şəkilçisilə əvəz olunur. Məsələn: legio,legionis,m – ordu

3) sonu “or”, “os” şəkilçiləri ilə bitən isimlərin kökü “oris” şəkilçisilə bitir. Məsələn: orator,oratoris,m – natiq; flos, floris,m – gül,çiçək

4) sonu “al”, “ar” şəkilçilərilə bitən isimlərdə hal şəkilçiləri birbaşa adlıq halının formasına əlavə olunur.Məsələn: animal,animalis,n – heyvan; exemplar, exemplaris,n – nüsxə

Qeyd: Yadda saxlamalıyıq ki,bu qaydalar mütləq deyil və burada digər müstəsna hallar ola bilər.

 

İfadələr:

Narratio – İddiaçının ərizəsi

Nati et nascituri  –  Bütün yaxın və uzaq varislər

Nauticum foenus  –  Gəmi sahibinə ayrılan borc faizi

Nautica pecunia  –  Gəmi sahibinə verilən borc

Necessitas non habet legem  –  Tələbat qanundan da üstündür

Nec plus ultra  –  Ən uca nöqtə

Negotiorum gesto  –  İşlərin gedişi, kommersiya

Negativa non probantur  –  İnkar təsdiq olunmur

Nemine contradicente  –  Əgər heç kim etiraz etmirsə

Nemo debet bis punire pro uno delicto  –  Eyni cinayətə görə heç kəs iki dəfə cəzalandırılmır

Nemo ignorantia iuris recusare potest  –  Heç kəs hüququ bilmədiyinə görə özünə bəraət qazandıra bilməz

Nemo punietur pro alieno delicto  –  Özgənin hüquq pozuntusunun görə heç kəs cəzalandırılmır

Nervos belli pecuniam (Cicero)  –  Pul müharibənin hərəkətverici qüvvəsidir

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share