Latın dili (39-cu dərs)

Latın dilində III növ hallanmaya aid olan bir neçə isim vardır ki,onların hallanması fərqlənir. Onlar mövcud olan heç bir müstəsnalığa aid edilmir.Bu sözlərin hallanmasını yadda saxlamaq lazımdır. “Vis,is,f” – güc, “sitis,is,f” – susuzluq, “turris,is,f” – qala sözləri aşağıdakı qaydada hallanır.

Vis,is,f

vis          vires

—           virium

—           viribus

vim         vires

vi            viribus

Həmçinin “is” şəkilçisilə bitən şəhər və çay adları da bu qayda üzrə hallanır. Məsələn: Neapolis,is,f ; Tiberis,is,m.

bos,bovis,m,f  –  inək

bos          boves

bovis        boum

bovi          bubus

bovem      boves

bove         bubus

İuppiter,İovis,m – Yupiter (İov-pater yunanlarda Zevs)

İuppiter

İovis

İovi

İovem

İove

 

İfadələr:

Mens legis  –  Qanunun ruhu, mövcud qanunları yaradanların rəyi

Mens rea  –  Taqsırlı arzu, günah

Mero iure  –  Əsl hüquqa görə

Miles legum  –  Qanunların keşiyini çəkənlər

Modus agendi,operandi,faciendi  –  Hal əhval, hal-vəziyyəti, tərzi-hərəkəti

Modus dicendi  –  Özünü ifadə etmə tərzi

Modus discendi  –  Öyrətmə metodu

Modus percipiendi  –  Dərketmə metodu

Modus vivendi  –  1)Həyat tərzi; 2)Müvəqqəti razılıq

Mors civilis  –  “Vətəndaş ölümü”, hüquq bacarığını (səlahiyyətini) itirmək

Mortuus civiliter  –  Bütün vətəndaşlıq hüquqlarından məhrum edilmə

More maiorum  –  Əcdadlarımızın adətinə əsasən

Mors ultima ratio  –  Ölüm son nəticədir, sonuncu sübutdur

Motu proprio  –  Öz xahişi ilə

Mutatis mutandis  –  Müvafiq dəyişikliklərlə

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin