Latın dili (39-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Latın dilində III növ hallanmaya aid olan bir neçə isim vardır ki,onların hallanması fərqlənir. Onlar mövcud olan heç bir müstəsnalığa aid edilmir.Bu sözlərin hallanmasını yadda saxlamaq lazımdır. “Vis,is,f” – güc, “sitis,is,f” – susuzluq, “turris,is,f” – qala sözləri aşağıdakı qaydada hallanır.

Vis,is,f

vis          vires

—           virium

—           viribus

vim         vires

vi            viribus

Həmçinin “is” şəkilçisilə bitən şəhər və çay adları da bu qayda üzrə hallanır. Məsələn: Neapolis,is,f ; Tiberis,is,m.

bos,bovis,m,f  –  inək

bos          boves

bovis        boum

bovi          bubus

bovem      boves

bove         bubus

İuppiter,İovis,m – Yupiter (İov-pater yunanlarda Zevs)

İuppiter

İovis

İovi

İovem

İove

 

İfadələr:

Mens legis  –  Qanunun ruhu, mövcud qanunları yaradanların rəyi

Mens rea  –  Taqsırlı arzu, günah

Mero iure  –  Əsl hüquqa görə

Miles legum  –  Qanunların keşiyini çəkənlər

Modus agendi,operandi,faciendi  –  Hal əhval, hal-vəziyyəti, tərzi-hərəkəti

Modus dicendi  –  Özünü ifadə etmə tərzi

Modus discendi  –  Öyrətmə metodu

Modus percipiendi  –  Dərketmə metodu

Modus vivendi  –  1)Həyat tərzi; 2)Müvəqqəti razılıq

Mors civilis  –  “Vətəndaş ölümü”, hüquq bacarığını (səlahiyyətini) itirmək

Mortuus civiliter  –  Bütün vətəndaşlıq hüquqlarından məhrum edilmə

More maiorum  –  Əcdadlarımızın adətinə əsasən

Mors ultima ratio  –  Ölüm son nəticədir, sonuncu sübutdur

Motu proprio  –  Öz xahişi ilə

Mutatis mutandis  –  Müvafiq dəyişikliklərlə

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin