Latın dili (37-ci dərs)

Kökü dəyişməyən isimlərin hallanmasını birlikdə öyrəndik.İndi isə kökü iki və daha çox samitlə bitən isimlər barədə danışacağıq. Bu isimlər hallanarkən yiyəlik halının cəmində “um” əvəzinə “ium” şəkilçisini qəbul edirlər.Məsələn:

Mons,montis,m (kişi c.)

Təkdə               Cəmdə

mons                montes

montis              montium

monti                montibus

montem             montes

monte                montibus

Urbs,urbis,f (qadın c.)

Təkdə               Cəmdə

urbs                  urbes

urbis                 urbium

urbi                   urbibus

urbem                urbes

urbe                   urbibus

Cor,cordis,n (orta c.)

cor                    corda

cordis                cordium

cordi                  cordibus

cor                     corda

corde                  cordibus

Lakin burada da elə isimlər vardır ki, adi qayda üzrə hallanır.Yəni yiyəlik halının cəmində “um”şəkilçisini qəbul edirlər.Bunlar “pater,tris,m”, “mater,tris,f”, “fater,tris,m” və “parens, parentis,m” sözləridir.

 

Ənənəvi olaraq ifadələrimizi təqdim edirik:

Libellus accusatoris  –  İttihamedici qərar

Libellus appellationis  –  Apelyasiya şikayəti

Libenter homines id,quod volunt,credunt  –  İnsanlar həvəslə öz istədikləri şeyə inanırlar

Licentiate  –  Fəaliyyət növünə dair icazəsi olan şəxs

Litis aestimatio  –  Cərimənin/cəzanın həddi

Litterarum radices amarae sunt-fructus dulces  –  Öyrətmənin kökləri (əsası) acı,məhsulu isə şirin olur.

Locatio conductio  –  Muzdla işləmək müqaviləsi

Locus communis  –  Ümumi qəbul olunmuş yer,mənasızlıq,məmnunsuzluq

Locus criminis  –  Cinayət əməli baş verən yer

Locus delicti  –  Hüquq pozuntusu baş verən yer

Locus in quo  –  Hadisənin baş vermə yeri

Loco laudato  –  Göstərilən yerdə

Locus regit actum  –  Razılaşmanın forması qanunun hazırlandığı yerin qanunu ilə müəyyənləşdirilir

Locus standi  –  Tanınmış (bəyənilmiş) vəziyyət yaxud şərait (ictimaiyyət arasında və s.)

Locus sigilli  –  Möhür yeri

Locum tenens  –  Müavin,əvəz

Lucre  –  xeyir,qazanc,mənfəət

Lucri causa  –  Qazanc naminə

Lucrum cessans  –  Əldən verilmiş qazanc

Lupum auribus tenere  –  çıxılmaz vəziyyətdə olmaq

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin