Latın dili (35-ci dərs)

III növ hallanmanın hal şəkilçiləri:

Tək hal                    Cəm hal

nom. müxtəlif           es (a,ia)

gen. is                      um,ium

dat. i                         ibus

acc. em                      es (a,ia)

abl. e (i)                     ibus

III növ hallanmada kişi və qadın cinsli isimlər eyni qayda üzrə hallanır.Orta cinsli isimlərin hallanması onunla fərqlənir ki,onlar təsirlik halında istər təkdə,istərsə də cəmdə həmişə adlıq halının formasını təkrar edirlər.Bundan başqa orta cinsli isimlər adlıq halının cəmində a şəkilçisini qəbul edir.Təsirlik hal adlıq halın formasını təkrar etdiyi üçün təsirlik halda da onlar a şəkilçisini qəbul edir. Məsələn:

Kişi cinsində.

tək hal                  cəm hal

homo                    homines

hominis                 hominum

homini                  hominibus

hominem              homines

homine                 hominibus

Qadın cinsində.

pax                         paces

pacis                       pacum

paci                         pacibus

pacem                      paces

pace                         pacibus

Orta cinsdə.

ius                           iura

iuris                         iurum

iuri                          iuribus

ius                           iura

iure                         iuribus

 

Mühüm ifadələr:

Lapsus linguae   –   Danışıq səhvi

Lapsus calami   –   Yazı səhvi

Large manu   –   Səxavətlə

Lasus memoriae   –   Hafizə səhvi

Legitimatio ad causam   –   Əməliyyatda iştirak etmə hüququ

Legis actio   –   Etirazını bildirmə, ilk mərhələdə narazılığını büruzə vermək

Legis artis   –   İncəsənətin qanunlarına əsasən

Legitimatio   –   Qanuniləşdir(il)mə

Legitimatio per subsequens matrimonium   –   Sonrakı nikahın vasitəsilə qanuniləşdirmə

Lex aligeantial   –   Şəxsin aid olduğu dövlətin qanunu

Lex est,quod notamus   –   Qanun bizim qeyd etdiyimiz qaydalardır

Lex commercii   –   Kommersiya qanunu

Lex domicilii   –   Evində yaşamaq hüququ

Lex electa   –   Tərəflər vasitəsilə seçilmiş hüquq yaxud seçmə hüquq

Lex fori   –   Cinayət işinə baxılmaq üçün nəzərdə tutulan qanun

Lex loci   –   Əməliyyatın baş verdiyi yerin qanunu, əmlakın mövcud olduğu yeri təsdiqləyən qanun

Lex loci actus   –   Əməliyyatın aparıldığı yerin qanunu

Lex loci celebrationis   –   İşin yaxud əməliyyatın baş verdiyi yerin qanunu

Lex loci contractus   –   Müqavilənin bağlandığı yerin qanunu

Lex loci delicti commissi   –   Cinayətin törədildiyi yerin qanunu

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin