Latın dili (29-cu dərs)

Felin I gələcək zamanı (məlum növ) – “Futurum I İndicativi activi” bu günki dərsimizin əsas mövzusudur..

Latın dilində felin I gələcək zamanı yaxın gələcəyi bildirir və hərəkətin tez bir zamanda baş verəcəyini göstərir. Buna görə də çox vaxt indi sözü vasitəsilə tərcümə edilir.

I və II qrupa aid olan fellərin I gələcək zaman forması fel kökünə b şəkilçisi və məlum növün şəxs sonluqlarını artırmaqla düzəlir.Lakin II şəxsin təkindən başlayaraq b şəkilçisi ilə şəxs sonluqları arasına i saiti əlavə olunur.III şəxsin cəmində isə i saiti u ilə əvəz olunur.(i saiti tələffüzü asanlaşdırmaq üçün artırılır,o heç bir qrammatik funksiya daşımır). Məsələn:

omare  –  bəzəmək

tək hal :                cəm hal:

I orna-b-o             orna-bi-mus

II orna-bi-s            orna-bi-tis

III orna-bi-t           orna-bu-nt

respondere – cavab vermək

tək hal :                 cəm hal:

responde-b-o          responde-bi-mus

responde-bi-s          responde-bi-tis

responde-bi-t           responde-bu-nt

 

İfadələr:

In deposito  –  Saxlanılmada,qoruyub saxlanmaya

In distans  –  Kənarda

In dorso  –  Sənədin arxasında

In dubio abstine  –  Şübhə edərkən özünü saxla,fikrini deməyə tələsmə

In dubio pro reo  –  Müqəssirin xeyrinə olan şübhə zamanı

In esse  –  Hal-hazırki

In extremis  –  Ölüm qabağı

In extenso  –  Tam mənada,bütövlükdə

In faciae curiae  –  Məhkəmə qarşısında

In fidem  –  Etibarnaməyə əsasən

In fine  –  Sonda,nəhayətdə

In flagranti crimine deprehensi  –  Cinayət başında tutulmaq

In flagranti delictio  –  Oğurluq törədilən yer

In foro  –  Məhkəmədə

In fraudem legis  –  Qanuna məhəl qoymamaq

In iudicio  –  Məhkəmə prosesi formasında

In iure cessio  –  Hüquqa güzəşt,həmin hüquqa aid olan iddianın doğruluğunu qəbul etmək

In indicando criminosa est celeritas  –  Mühakimə zamanı tələsmək təhlükəlidir

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin