Latın dili (19-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Ötən dərsimizdə ismin II növ hallanmasının izahına başlamışdıq.Bu gün də həmin dərsimizi davam etdiririk.

Sonu “er“ şəkilçisilə bitən isimlərin adlıq halında öz şəkilçisi yoxdur.Belə isimlər sonluğu sıfra bərabər olan isimlər adlanır.Bu qismdən olan isimlər hallanarkən hal şəkilçiləri birbaşa adlıq halının formasına əlavə edilir.Lakin bu isimlərin bəzilərində hallanma zamanı ismin kökündə olan “e“saiti düşür.Bu halda lüğətdə ismin adlıq halının forması ilə bərabər yiyəlik halının da tam forması verilir.İsim hallanarkən ismin kökü yiyəlik halının da tam forması verilir.İsim hallanan zaman onun kökü yiyəlik halının formasından təyin edilir.

S (tək)          Pl (cəm)                           S (tək)                  Pl (cəm)

puer,i,m                                                liber,libri,m

nom. puer               pueri                                liber                     libri

gen. pueri               puerorum                          libri                      librorum

dat. puero               pueris                               libro                     libris

acc. puerum            pueros                              librum                  libros

abl. puero               pueris                                libro                    libris

Vir,i,im sözü yeganə sözdür ki,sonu “ir“şəkilçisilə bitir,amma sonu “er“şəkilçisilə bitən isim kimi hallanır.

S (tək)            Pl (cəm)

Vir,i,m

vir                    viri

viri                   virorum

viro                   viris

virum                viros

viro                   viris

 

İfadələr:

Composi sui – Huşu özündə olan şəxs

Condominium – Müştərək əmlak

Concursus ad delictum – Cinayət məqsədli toplantı

Consensus ad idem – Eyni məsələdə razılığa gəlmək

Contra bonos mores- Yaxşı adətlərə qarşı

Consuetudo est altera natura- Vərdiş ikinci təbii haldır

Contra factum non datur argumentum – Faktlara qarşı heç bir dəlil ola bilməz

Consensus facit nuptias – Razılıq nikahla nəticələnir

Contradictio in adiecto – Təyində olan əksliklər

Contradictio in implictia – Dolaşıq əksliklər

Contradictio in terminis – Əlamətlərdə olan əksliklər

Contra legem – Qanuna zidd olaraq

Consortes litis – Məhkəmə prosesinin iştirakçıları

Consensus notionum – Məfhumlar arasında olan razılıq münasibəti

Confessus pro iudicatio habetur – İddianın qəbul edilməsi qarşı tərəfin uduzmasıdır

Conditio sine qua non – Məcburi şərt

Conversio simplex – Sadə mülahizə

Concessit solvere – Adi müqaviləyə görə borcun alınması

Conditio suspensiva – Qeyri-müəyyən şərt

Coordinatio notionum – Məfhumlar mübadiləsi

Copia verborum – Cəfəngiyyat

Corpus – 1) toplu, sənədlər toplusu 2) maddi sübut

Cornu copiae – Bolluq rəmzi

Corpus delicti – Cinayət tərkibi

Corpus iuris – Hüquq məcəlləsi

Corpus iuris civilis – Mülki hüququn tərkibi

Coram notario et testibus – Notariusun və şahidlərin yanında

Credo – Mənim inamım, mən inanıram

Crimen falsi – Aldatma ilə baş verən cinayət

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin