İspan dili (18-ci dərs)

Qrammatikadan ötən dərsimizin davamını təqdim edirik..

3-cü qrup feli birləşmələrə sonu -entir, -erir, -ertir ilə bitən fellər daxildir. (Hansı sözlər ki,kökündəki e saiti ie kimi diftonqlanır.

Diftonqlaşma Presente de Indicativo – un təkində bütün növlərə, cəmdə 3-cü şəxsə, Presente de Subjuntivo,Pretérito Imperfecto de Subjuntivo bütün kəmiyyət və cinslərinə,Pretérito Perfecto Simple-da 3-cü şəxsin tək və cəmində “i”-yə çevrilir:

e —> ie или e —> ie: sentir (hiss etmək), preferir (üstünlük vermək), mentir (yalan demək), advertir (xəbərdarlıq etmək), сonvertir (yığışdırmaq).

IV qrupa kökdəki u saitinin ue-yə çevrildiyi feli birləşmələr daxildir. Bu  Presente de Indicativo – un təkində bütün şəxslərdə,cəmində 3-cü şəxsdə, Presente de Subjuntivo и Pretérito Imperfecto de Subjuntivo-un bütün kəmiyyət və şəxslərində baş verir.
Kökdəki o saiti tək və cəm halın 3-cü şəxsində u-ya çevrilir Pretérito Perfecto Simple-da :

о —> uе: dormir (yatmaq), morir (ölmək).

V qrupa aid fellər -сеr (hacer-dən başqa ) və -ducir ilə bitir. Bu qrupdakı fellərin samiti zc-yə çevrilir(tək halın 1-ci şəxsində Presente de Indicativo-da, Presente de Subjuntivo-un bütün kəmiyyət və şəxslərində). Bununla yanaşı -ducir ilə bitən fellər (Pretérito Perfecto Simple vəPretérito Imperfecto de Subjuntivo -da) “c” samiti “j”-yə dəyişir (bütün kəmiyyət və şəxslərdə):

c -> zc: conocer (bilmək),agradecer (təşəkkür etmək), сrecer (böyümək), producir (istehsal etmək).

VI qrup. Bu qrupa sonu -uir şəkilçisi ilə bitən y samitinin -a, -e, -o saitləri ilə birgə işləndiyi sözlər daxildir.
Bu Presente de Indicativo-un tək halının bütün şəxslərində və cəm halının 3-cü şəxsində, həmçinin Presente de Subjuntivo və Pretérito Imperfecto de Subjuntivo – un bütün kəmiyyət və şəxslərində:
uir —> uyo, uye, uya : construir (inşa etmək), destruir (məhv etmək), constituir (qurmaq).

Lüğət:

Feliz ano nuevo   –   Yeni ilin mübarək!

Feliz cumplenaos   –   Xoşbəxt illər!

Cuanto cuesta?   –   Nə qədər?

Puedes escribirlo?   –   Bunu yaza bilərəm?

Que te mejores pronto   –   Yaxında yaxşı olsun

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin