Latın dili (16-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu gün felin daha bir forması olan əmr forması (İmperativus praesentis) barədə danışaca-ğıq.Latın dilində felin əmr forması yalnız ikinci şəxsin təki və cəmində işlənir.II şəxsin tək halının forması felin məsdər kökündən düzəlir.III qrupa aid olan fellərdə məsdər kökündəki “e“ saiti qalır.Məsələn:

Omare – bəzəmək                    orna! – bəzə!

Respondere – cavab vermək      responde! – cavab ver!

Scribere – yazmaq                     scribe – yaz!

Audiere – dinləmək                     audi! – dinlə!

Cəm halının forması isə fel kökünə “te“şəkilçisi artırmaqla düzəlir.Lakin III qrup fellə-rində fel kökündəki “e“saiti “i“saiti əvəz olunur.

Ornare – ornate!     Respondere – respondete!    Scribere – scribite!   Audire – audite!

Əmr formasının inkarı isə köməkçi “nole“felinin vasitəsilə düzəlir.Bu köməkçi fel “istə-mə,arzulama“kimi tərcümə edilir.İnkarı yaratmaq üçün köməkçi fel əmr formasının tək və ya cəm halında görülür,təsrif olunan fel isə məsdər formasında qalır.Məsələn:

Parare – hazırlamaq         noli parare! – nolite parare!

Tangere – toxunmaq        noli tangere! – nolite tangere!

 

Yeni ifadələr:

Cadit quaestio – Məsələ gündəlikdən çıxarılır.

Caesar ad Rubiconem – Sezar Rubikonun qonağıdır.(mühüm qərardan öncə)

Calumnia – Saxta ittiham

Caluminator – Böhtan atan

Calumniare fortiter,aliquid adhaerebit – Nə qədər çox böhtan atsan bir gün alınar

Canons ad audiendum iudicum – Müttəhimin məhkəməyə gətirilməsi üçün hakimin hökmü

Capias – Şəxsin və ya əmlakın məhkum edilməsi barədə hakimin hökmü

Capias ad respondedum – Qərarın yerinə yetirilməsi barədə hakimin hökmü

Capias extendi facias – Xəzinəyə,dövlətə olan borcun məcburi alınması üçün məhkəmə qərarı

Capitis deminutio – Hüquqların məhdudlaşdırılması,qismən və ya tam itirilməsi

Captatio benevolentiae – Etimad qazanmaq

Capite censi – Hər başa qoyulan qiymət

Carpe diem – Hər anı istifadə et

Carior est auro iuvenis

Casum sentit dominum

Casus – Hal,vəziyyət,bəhanə,təsadüf

Casus belli – Müharibəyə səbəb olan hadisə (bəhanə)

Casus delicti – Hüquq normalarının pozulması

Casus foederis – Sazişin bağlanması

Casus improvisus – Gözlənilməyən hadisəı

Casus a nullo praestatur – Təsadüfi hala görə heç kim məsuliyyət daşımır

Casus omissus – Qanunda və ya müqavilədə nəzərdə tutulmayan hal

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin