Adlıq halın müəyyənlik şəkilçiləri və mübtəda şəkilçiləri (Dərs 8)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Mövzu:Adlıq halın müəyyənlik şəkilçiləri və mübtəda şəkilçiləri.

Müəllif:Ayşən Hacıyeva

Adlıq halın müəyyənlik şəkilçiləri şəxs əvəzliyini dəqiqləşdirmək və adlıq halı bildirmək üçün istifadə edilir.

은 [ın] – sonu samitlə bitən sözlərin sonuna;

는 [nın] – sonu saitlə bitən sözlərin sonuna əlavə edilir.

Məs:

가방 [qa-bang] – çanta

가방 + 은 = 가방은 [qa-bang-ın]

나 [na] – mən

나 + 는 = 나는 [na-nın]

Cümlədə bu şəkilçilərlə göstərilən adlıq hal adətən (hər zaman deyil) cümlənin mübtədası iıə eyni olur.

Məs:

저 [co] – mən

저는 [co-nın] – mən/ məncə/ mənə gəlincə (mövzunu “mən” ə yönəldir vurğulayır)

저는 학생입니다. [co-nın hak-seng-ham-ni-da]

Mən şagirdəm.

Burada cümlənin adlıq halı olan 저 – mən sözü həmdə cümlənin mübtədasıdır.

Bir digər nümunəyə nəzər salaq:

내일은 저는 일해요. [ne-il-ın co-nın il-hae-yo]

Sabah i işləyirəm.

Buradakı 내일( sabah) sözü 은 şəkiçisi ilə işlənərək adlıq hal olsa belə, cümlənin mübtədası deyil. 일하다 (işləmək) felini icra edən “sabah” deyil, “mən”dir.

Mübtəda şəkilçiləri.

이 [i] – sonu samitlə bitən sözlərin sonuna;

가 [qa] – sonu saitlə bitən sözlərin sonuna əlavə edilir.

Adlıq hal şəkilçiləri mövzunun nə olduğunu izah edərkən, mübtəda şəkilçiləri cümlədəki mübtədanın nə olduğunu göstərir.

Bundan başqa,

Adlıq hal şəkilçiləri 으 və 는 “digər şeylərin əksinə” “bir şeyə görə” kimi fərqliliklər yarada bilir cümlədə.

Mübtəda şəkilçiləri 이 və 가 “(nəyinsə) xaricində heç biri” kimi fərqlər yarada bilir. Ayrıca qarışıq cümlələrdə mübtəda şəkilçiləri çox vurğu istifadə etmədən işlədilir.

Misallara baxaq:

이거 [i-qo] = bu

책 [çeq] = kitab

이에요  [i-e-yo] = olmaq, dır/dir

이거 kəlməsinə 은/는 şəkilçisini artıraraq adlıq hala sala bilərik. Sonu saitlə bitdiyinə görə isə 는 artırılır.

이거는 젝이에요. = Bu kitabdır.

이거는 아이스크림이에요. [ i-qo-nın a-i-sı-kı-rim-i-e-yo] = Bu dondurmadır.

이거는 물이에요. [i-qo-nın mul-i-e-yo] = Bu sudur.

이거는 오렌지주스예요. [i-qo-nın o-ren-ci-cu-sı-ye-yo] = Bu meyvə şirəsidir.

이거는 뭐예요? [i-qo-nın mo-ye-yo] = Bu nədir?

Bu cümlələrə diqqət edərsək, 은 / 는 şəkilçilərinin cümlədə mövzunu vurğulayan bir rolu  olduğundan , cümlənin fərqli yerlərində istifadə edərək vurğu yarada bilərik.

Məs:

  1. 오늘 날씨 좋네요. [o-nıl nal-şi çohn-ne-yo] – bu gün hava gözəldir.
  2. 오늘은 날씨 좋네요. [o-nıl-ın nal-şi çohn-ne-yo] – (bu gün ən hər şey gözəl (yaxşı) olmasa belə) hava gözəldir.

Növbəti dərslərimizdə isə, daha geniş öyrənəcəyik bu mövzuları.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

2 ŞƏRH

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin