Keçmiş zaman (dərs 19)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Mövzu: Keçmiş zaman

Şimdi ise fiillerin geniş zamanda nasıl değiştiğini anladıysanız, geçmiş zamanda da nasıl kolay değiştiğini anlarsınız. Geçmiş zaman cümlesi yapmak için benzer kurallar uygulanır ve son ekleri şunlardır:
Əvvəlki dərslərimizdə indiki zaman haqqında bəhs etmişdik. Bu gün isə keçmiş zaman və keçmiş zamanın şəkilçilərindən bəhs edəcəyik. İndiki zaman bəhsini təkrar xatırlayaq:
Fel kökün son saiti ㅗ [o] yada ㅏ [a] ilə bitirsə, 아요 [a-yo]
ㅗ [o] yada ㅏ [a] saitlərindən başqası ilə bitirsə 어요 [o-yo]
하 fel kökünə isə 여요 [yo-yo] artırırdıq.
Keçmiş zaman da bənzəri qaydalar ilə rastlaşırıq yenə:
았어요 [as-so-yo]
었어요 [os-so-yo]
였어요 [yos-so-yo]
Bunları felin kökünə artırılır. Bunun cümlənin sonundakı 요 şəkilçisi ilə -ㅆ어요 [ss-o-yo] əlavəsinin yer dəyişməsi kimi başa düşə bilərsiz.
Fel kökü ㅗ [o] ya da ㅏ [a] saiti ilə bitirsə 았어요 [as-so-yo];
Sonu ㅗ [o] ya da ㅏ [a] saitlərindən başqası ilə bitirsə 었어요 [os-so-yo];
하 fel kökünə isə 였어요 [yos-so-yo] artırılır.

Bu öyrəndiyimiz qaydalar da öyrəndiyimiz indiki zaman qaydaları ilə bənzərdi.
İndi isə nüminələrə baxaq:

사다 [sa-da] = satın almaq
Fel kökü = 사 [sa]

Felin son şəkilçisi
다 [da] əlavəsini çıxarıb fel kökünü aldığımızı artıq öyrənmişik.
Və bu fel kökünü keçmiş zamanda istifadəsinə baxaq:
= 사 + 았어요 [sa + as-so-yo]
= 샀어요 [sas-so-yo]
= satın aldım / satın aldın / satın aldı / satın aldılar

오다 [o-da] = gəlmək
Fel kökü= 오 [o]
Keçmiş zaman
= 오 + 았어요 [o + as-so-yo]
= 왔어요 [was-so-yo]
= gəldim / gəldin / gəldi / gəldilər

적다 [çok-da] = yazmaq / not almaq
Fel kökü = 적 [çox]
Geçmiş zaman
= 적 + 었어요 [çok + os-so-yo]
= 적었어요 [ço-gos-so-yo]
= yazdım / yazdın / yazdı / yazdılar

하다 [ha-da] = etmək
Fel kökü = 하 [ha]
Keçmiş zaman
= 하 + 였어요 [ha + yos-so+yo]
= 했어요 [hes-so-yo]
= etdim / etdin / etdi / etdilər

İndiki zaman ve keçmiş zamanlarla əlaqəli nümunələrə baxaq:
1)
먹다 [mok-da] (fel kökü = 먹 [mok]) = yemək
İndiki zaman: 먹어요 [mo-go-yo]
Keçmiş zaman: 먹었어요 [mo-gos-so-yo]

2)
잡다 [cap-da] (fel kökü= 잡 [cap]) = yaxalamaq (tutmaq)
İndiki zaman: 잡아요 [ca-ba-yo]
Keçmiş zaman: 잡았어요 [ca-bas-so-yo]

3)
팔다 [pal-da] (fel kökü = 팔 [pal]) = satmaq
İndiki zaman: 팔아요 [pa-ra-yo]
Keçmiş zaman: 팔았어요 [pa-ras-eo-yo]

4)
놀다 [nol-da] (fel kökü= 놀 [nol]) = oynamaq
İndiki zaman: 놀아요 [no-ra-yo]
Keçmiş zaman: 놀았어요 [no-ras-so-yo]

5)
쓰다 [sı-da] (fel kökü = 쓰 [sı]) = yazmaq / istifadə etmək
İndiki zaman: 써요 [so-yo] (쓰어요 Deyil!)
Keçmiş zaman: 썼어요 [sseo-sseo-yo]

6)
기다리다 [gi-da-ri-da] (fel kökü = 기다리 [gi-da-ri]) = gözləmək
İndiki zaman: 기다려요 [gi-da-ryo-yo] (기다리어요 DEĞİL)
Keçmiş zaman: 기다렸어요 [gi-da-ryos-so-yo]

7)
이상하다 [i-sang-ha-da] (fel kökü = 이상하 [i-sang-ha]) = qəribə olmaq / fərqli olmaq
İndiki zaman: 이상해요 [i-sang-he-yo] (이상하여요 Deyil!)
Keçmiş zaman: 이상했어요 [i-sang-hes-so-yo]

8)
멋있다 [mo-sit-da] (fel kökü = 멋있 [mo-sit]) = havalı olmaq / qeyri-adi olmaq / yaxşı (cool olmaq dedikləri deyim)
İndiki zaman: 멋있어요 [mo-şis-so-yo]
Keçmiş zaman: 멋있었어요 [mo-şis-sos-so-yo]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin