İspan dili (17-ci dərs)

İspan dilində fellər adi birləşmə,qaydalı (los verbos de la conjugación regular),qaydasız(los verbos de la conjugación irregular) və fərdi birləşmə felləri(los verbos de la conjugación individual) olmaqla qruplara bölünür.

Adi birləşmə fellərinin yalnız sonu dəyişir.

Qaydalı birləşmə fellər (los verbos de la conjugación regular)

Bu fellər 3 qrupa bölünür:

 1. I qrup–ar şəkilçisi ilə bitir;
  • hablar, amar, mandar
 2. II qrup–er şəkilçisi ilə bitir;
  • comer, leer, beber
 3. III qrup: –ir şəkilçisi ilə bitir.
  • vivir, recibir, abrir

Qaydasız fellər (los verbos de la conjugación irregular)

Qaydalı fellərdən fərqli olaraq qaydasız fellərin sonluğu yox,kökü dəyişir.

Kökdə sait və samit səslərin dəyişməsindən asılı olaraq,bu fellər altı əsas qrupa bölünür.

 1. I qrup.Bu qrupa I və II qrup fel birləşmələri (kökdəki sözdə vurğu diftonqlaşır) daxildir.
  Başqa sözlə, e  ie – yə, yaxud  o  ue – yə dəyişir. (Tək halın bütün növlərində,cəm halın isə 3-cü növündə Presente de Indicativo və Presente de Subjuntivo):

  • e -> ie: pensar (düşünmək), perder (itirmək), empezar (başlamaq), entender (anlamaq), despertar (olacaq), atravesar (keçmək, hərəkət etmək), encender (yandırmaq), descender (enmək), defender (müdafiə etmək), cerrar (bağlamaq);
  • o -> ue: contar (danışmaq), volver (geri dönmək), encontrar (tapmaq), mover (hərəkət etmək), mostrar (nümayiş etmək), rogar (yalvarmaq), recordar (xatırlamaq),  sonar (çağırmaq), soñar (yatmaq), volar (uçmaq).
 2. II qrup. 3-cü qrup fel birləşmələrinə aiddir (kökdəki е  i – yə dəyişir.)
  Tək halda bütün növlərə,cəm halda 3-cü növə aiddir( Presente de Indicativo -da),  bütün növlərdə( Presente de Subjuntivo- da),  və ( Pretérito Imperfecto de Subjuntivo-da),həmçinin tək və cəm halın 3-cü növündə( Pretérito Perfecto Simple-da):

  • е —> i: pedir (xahiş etmək), elegir (seçmək), competir (rəqabət aparmaq), conseguir (əldə etmək), repetir (təkrar etmək), seguir (davam etmək).

 

İspan dilində mühüm ifadələr:

Por favor,hable mas despacio  –  Lütfən,bir az yavaş danışın

Habla espanol?  –  İspanca bilirsiniz?

Si,hablo espanol  –  Bəli,ispanca danışırıq

Habla Ingles?  –  İngiliscə bilirsiniz?

Si hablo Ingles  –  Bəli,ingiliscə danışırıq

Un poco  –  Bir az

Feliz Noeller  –  Xoş Noellər (Yeni il təbriki)

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin