inkar cümlələrin qurulma qaydası/ 안 və 지 않다 (dərs 25)

Mövzu: inkar cümlələrin qurulma qaydası/ 안 və 지 않다

Bu dərsimizdə koreyaca inkar cümlə quruluşlarına nəzər salıb inkar cümlələr qurmağı öyrənəcəyik. Bunun üçün iki üsula diqqət edək:

1. Felin önünə 안 [an] artıraraq;
2. İnkar fellərin sonluğuna artırılan 지 않다 [ci an-ta] şəkilçisini artırmaqla.

Metod 1 daha sadədir ve günlük danışıq dilində, Metod 2 ise digərinə nəzərən daha rəsmi danışıqda istifadə edilir.
Birinci üsulu istifadə edərkən, felin önünə 안 [an] artırmaq lazmdır. Bu digər üsuldan daha asandır. Çünki cümlənin zamanını dəyişikliklər edilməsi gərəkmir. 안 [an] şəkilçisi cümlənin zamanını dəyişdirməz.
Məsələ:
가다 [ga-da] = getməj
집에 가요. [çib-e ga-yo] = evə gedirəm/ evə gedərəm
집에 안 가요. [çib-e an ga-yo] = evə getmirəm / evə getmərəm
집에 안 가요? [çib-e an ga-yo?] = evə getmirsən? / evə getməyəcəksən?

버리다 [bo-ri-da] = atmaq
그거 버렸어요. [kı-go bo-ryos-so-yo] = bunu atdım
그거 안 버렸어요. [kı-go an bo-ryos-so-yo] = bunu atmadım
그거 아직 안 버렸어요. [kı-go a-cik an bo-ryos-so-yo] = bunu hələ də atmadınmı?

İkinci üsulda isə buraz daha fərqlidir. 지 않다 ifadəsindən istifadə etmək üçün sadə haldakı 지 않다 [ji anta] kəlməsini zamana görə dəyişmək lazımdır.

İndiki zaman: 지 않아요 [ci a-na-yo]
Keçmiş zaman: 지 않았어요 [ci a-nas-so-yo]

Digər fellər üçün də eyni dəyişmə qydasını istifadə etmək olar.
가다 [ga-da] = getmək
가지 않다 [ga-ci an-ta] = getməmək
가지 않아요 [ga-ci a-na-yo] = getmərəm / getmirəm
가지 않았어요 [ga-ci a-nas-so-yo] = getmədim

버리다 [bo-ri-da] = atmaq
버리지 않다 [bo-ri-ci an-ta] = atmamaq
버리지 않아요 [bo-ri-ci a-na-yo] = atmaram / atmıram
버리지 않았어요 [bo-ri-ci a-nas-so-yo] = atmadım

Qısa dialoqla daha yaxşı qavraya bilərik bu mövzunu:
1.
A: 아파요? [a-pa-yo?] = ağrıyır?
B: 안 아파요. [an a-pa-yo] = ağrımır.
A: 안 아파요? 진짜 안 아파요? [an a-pa-yo? çin-ça an a-pa-yo?] =ağrımırmı? Həqiqətən ağrımırmı?
B: 안 아파요. [an a-pa-yo] = ağrımır.

2.
A: 안 먹어요? [an mo-go-yo?] = yeməyəcəksən?
B: 안 먹어요! [an mo-go-yo!] = yemirəm/yeməyəcəm!
A: 정말 안 먹어요? 맛있어요! [çong-mal an mo-go-yo? ma-şis-so-yo] = həqiqətən yemirsən? Çox dadlıdır!
B: 안 먹어요. 배 안 고파요. [an mo-go-yo. be an go-pa-yo] = yemirəm. Ac deyiləm.

3.
A: 이거 매워요? [i-go me-vo-yo?] = bu ədviyyatlıdırmı?
B: 아니요. 안 매워요. [a-ni-yo. an me-wo-yo] = yox. Ədviyyatsızdır.
A: 진짜 안 매워요? [çin-ça an me-wo-yo?] = həqiqətən ədviyyatsızdır?
B: 네. 안 매워요. [ne. an me-wo-yo] = bəli, ədviyyatsızdır.

1 rəy

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin