İngilis dili ( 9-cu dərs )

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimiz bir qədər fərqli olacaq.Bu gün mətn oxuyub tərcümə edəcəyik.İlk mətnimiz kitabxanalar haqqda olacaq.

About libraries ( Əbaut laybrəriz ) – Kitabxanalar haqqında.

There are many big and small libraries everywhere in our country.(ðer aa meni biq ənd smoll laybrəriz evriveə in auə kantri) -Ölkəmizin hər yerində böyük və kiçik kitabxanalar var.

They have millions of books in different languages.(ðey həv milyıns of buuk in difrnt lənquidjis) -Onlarda müxtəlif dillərdə olan milyonlarla kitab vardır.

You can find there the oldest and the newest books.(Yu kan faynd ðeə ðe oldst ənd ðe nuıst) -Siz oradan ən köhnə və ən yeni kitabları tapa bilərsiniz.

Every school has a library.(Evri skuul həz e laybrəri) -Hər məktəbdə kitabxana var.

Pupils come to the library to takes on different subjects.(Pyupils kam tu ðe laybrəri tu teyks on difrnt sabdjəkts) -Şagirdlər müxtəlif elmlərə aid kitablar götürmək üçün kitabxanaya gəlirlər.

The school library where Kamila studies is good.(ðe skuul laybrəri veə Kyaəmilaə stadis iz quud) -Kamilənin oxuduğu məktəbin kitabxanası yaxşıdır.

It is a large clean room.(İt iz e laadj kliin ruum) -O geniş təmiz otaqdır.

There are four big windows in it.(ðer aa foour biq vindovz in it) – Orada dörd böyük pəncərə var.

The walls are light blue.(ðe volls aa layt bluu) -Divarları açıq mavidir.

There are a lot of shelves full of books.(ðer aa e lot of şelvs ful of buuks) -Orada kitablarla dolu olan çoxlu rəflər var.

You can find books on literature,physics,history,chemistry,geography,biology and other subjects.(Yu kan faynd buuks on litriçr,fizıks,histri,djioqrəfi,baylodji ənd aðə sabdjəkts) – Siz oradan ədəbiyyat,fizika,tarix,kimya,coğrafiya,biologiya və digər elmləeə aid kitablar tapa bilərsiniz.

There are books in English,too.(ðer aa buuks in inqlş tuu) -Orada ingilis dilinə aid kitablar da var.

On the walls you can see pictures of some great writers and poets.(On ðe volls yu kan sii pikçrs of sam greyt raytrs ənd poits) -Siz divarlarda böyük yazıçı və şairlərin rəsmlərini görə bilərsiniz.

On the table near the window you can always see beautiful spring and autumn flowers.(On ðe teybl niır ðe vindou yu kan olveys sii byurifl sprinq ənd armn flauvırs) -Pəncərənin yanındakı masadan siz hər zaman gözəl yaz və payız çiçəkləri görə bilərsiniz.

Kamila likes to go to the library.(Kyaəmilaə layks tu qo tu ðe laybrəri) -Kamilə kitabxanaya getməyi xoşlayır.

She can always find there something new,something she needs.(Şi kan olveys faynd ðeə samθinq nyu, samθinq şi niids) -O hər zaman özünə lazım olan yeni şeylər tapır.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin