İngilis dili (7-ci dərs)

İngilis dilində danışarkən ən vacib nüanslardan biri artiklləri düzgün işlətməkdir.Çoxlarının sevmədiyi bu mövzu həm sadədir,həm də ingilis dilində savadlı danışıq üçün mühüm amillərdən biri hesab edilir.

Artikl isimlərin qarşısında işlənir və 2 (The Indefinite (ðe indefinit) – qeyri-müəyyənlik və The Definite (ðe definit) – müəyyənlik) növü vardır.

İlk növbədə qeyri-müəyyənlik artiklindən danışaq.Bu artikl,yəni “a,an“artiklləri “one“ sözündən yaranmışdır. “A“samitlə başlayan isimlərin (məsələn, a book, a pen).“An“ isə saitlə başlayan isimlərin qarşısında (məsələn,an apple, an ocean) işlənir. Əyər,isimdən əvvəl sifət gələrsə,artikl sifətə görə təyin ediləcək. Məsələn, a big apple, an interesting book.

“Bəs haqqında bəhs etdiyimiz qeyri-müəyyənlik artikli hansı hallarda işlənir?“ sualının cavabı:

 1. Əşya və ya şəxs haqqda ilk dəfə məlumat veririksə, (She sees a girl)
 2.  “There is“(there was,there will be) ifadələrindən sonra, (There is a man in the room)
 3. “Have“felindən sonra tamamlıq qarşısında, (I have a sister)
 4. “Hər hansı“ mənasında işlənərkən, (Give me a pen)
 5. Predikativ funksiyasında işlənən isim qarşısında, (Tom is a teacher)

“Bəs nə vaxt qeyri-müəyyənlik artiklini işlətmək olmaz?“sualınıza cavab olaraq :

 1. Cəmdə olan isim qarşısında, (pictures,lemons)
 2. Sayılmayan isimlər qarşısında, (cotton,sugar)
 3. Xüsusi isimlər qarşısında, (Baku,Farida)
 4. İsim qarşısında yiyəlik əvəzlikləri işlənəndə, (This man is our teacher)

Güman edirəm ki,qeyri-müəyyən artikli haqqda müəyyən informasiya əldə edə bildiniz. İndi isə müəyyənlik artiklindən bəhs edək.

Bu artikl həm sayılan isimlərin təki və cəmi,həm də sayılmayan isimlərin qarşısında işlənir.Müəyyənlik artikli qarşısında işləndiyi ismin danışana,yazana və dinləyiciyə məlum olduğunu göstərir.

Müəyyən artikli işlənir :

 1. Yeganə olan isimlərin qarşısında, (The Sun,The Earth)
 2. Danışıq zamanı bizə məlum olan isimlərin qarşısında, (Open the door)
 3. Əşya və ya şəxs haqqda ikinci dəfə məlumat veriləndə, (I see a girl.The girl is beautiful)
 4. İsmin qarşısında sıra sayı və ya üstünlük dərəcəsində olan sifət işlənərsə, (Kamil was the first student to visit Germany ,  This is the most beautiful film that I have watched up to now)
 5. İsmə aid təyinedici söz və ya cümlə olduqda, (This is e girl I spoke to you about)

Beləliklə,artikl haqqda olan dərsimiz başa çatdı.Ümid edirik ki,bu dəfəki dərsimizdə də sizin üçün faydalı olmağı bacardıq. 🙂

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin