İngilis dili (68-ci dərs)

Tez-tez istifadə etdiyimiz fellərə “have/ do/can” kimi köməkçi fellər daxildir.

I have lost my keys.

The hotel was built ten years ago.

Hər iki cümlədə həm əsas,həm də köməkçi fel vardır. “Have” və “was” köməkçi fellərdir.

Bir ifadəni təkrar etmək istəmədiyimiz vaxtda köməkçi fellər bizə yardım etmiş olur.

Have you locked the door?

Yes,I have. (= I have locked the door)

“Do,does,did”-in indiki və keçmiş sadə zamanda işlənməsi:

Do you like onions?

Yes,I do. (= I like onions)

Köməkçi felləri nəyisə danmaq,inkar etmək üçün də işlədirik:

You’re sitting in my place.

No,I’m not. (= I’m not sitting in your place)

“Have you / isn’t she? / do they?” cümlələrini nə isə maraqlanarkən və ya nəyəsə təəccüblənərkən istifadə edə bilirik:

1) I’ve just seen Simon.

Oh,have you? How is he?

2) Jim and Nora are getting married.

Are they? Really?

Köməkçi felləri “so” və “neither” ilə birgə deyə bilirik:

1) I’m feeling tired.

So am I. (=I’m feeling tired too)

2) I never read newspapers.

Neither do I. (= I never had newspapers either)

“So” və “neither” cümlədə olarkən fel subyektdən öncə deyilir:

I passed the exam and so did Paul. (so Paul did olmaz)

Biz “neither” əvəzinə “nor” deyə bilərik. Həmçinin, “not…either” ifadəsindən də istifadə etməyimiz mümkündür.

I don’t know.

Neither do I; Nor do I; I don’t either.

Deyilən sözü təkrar etmək istəmiriksə bəzi fellərdən sonra “so” sözünü işlədirik:

Are those people English? I think so. (= I think they are English)

Eynilə “I hope so”, “I guess so”, “I’m afraid so” sözlərini də istifadə edə bilərik.

Adi inkar cümlələr :

I think so / I expect so   –>  I don’t think so / I don’t expect so

 

“I can describe actions” mövzusuna aid sözlər:

squeeze  –  sıxmaq

tear  –  yırtmaq,parçalamaq

drag  –  sürümək

knock  –  taqqıldatmaq

scratch  –  cızmaq

shake  –  silkələmək

smash  –  qırmaq,cilik-cilik etmək

fold  –  qatlamaq

spray  –  püskürtmək

shout  –  qışqırmaq

whisper  –  pıçıldamaq

scream  –  çığırmaq,fəryad etmək

burst into tears  –  gözyaşına boğulmaq

burst out laughing  –  şaqqanaq çəkib gülmək

breathe (in/out)  –  nəfəs (almaq/ vermək)

sigh  –  köks ötürmək

sneeze  –  asqırmaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin