İngilis dili (6-cı dərs)

Salam dostlar! Ötən dəfəki dərsimizdə qrammatik bilgilərə çox yer verdiyimizdən bu dəfə daha çox yeni sözlərin öyrənilməsinə və dialoqlara yer verəcəyik. Başladıq 🙂

iron (ayrın) – bu söz həm dəmir,həm də ütü mənasında işlənir..

steel (stiil) – polad

copper (kapr) – mis

silver (silvr) – gümüş

gold (qold) – qızıl

ice (ays) – buz

air (er) – hava

product (pradakt) – məmulat

permission (pörmişn) – icazə

progress (proqres) – tərəqqi,inkişaf

 

May I go?  (Mey ay qo?)  – Gedə bilərəm?

Where do you live? (Veə du yu liv?)  – Harada yaşayırsınız?

I live in Baku.  (Ay liv in Baku.)  – Bakıda yaşayıram.

Do you speak English?  (Du yu spik İnqliş?)  – İngiliscə danışa bilirsiniz?

Stand in queue.  (Stənd in kyu.)  – Növbədə dayanın.

Have a patience.  (Həv e peyşns.)  – Səbrli olun.

I envy you.  (Ay envi yu.)  – Sizə qibtə edirəm.

Can you imagine?  (Kən yu imədjin?)  – Təvəvvür edirsiniz?

Imagine you are in London.  (İmədjin yu a in Landn.)  – Təsəvvür edin ki,Londondasınız.

Your English is very promising.  (Your İnqliş iz veri promisinq.)  – Sizin ingiliscəniz çox ümidvericidir.

Sorry to interrupt.  (Sori tu inorəpt.)  – Sözünüzü kəsdiyim üçün üzr istəyirəm.

Try not to make a mistake.  (Tray nıt tu meyk e misteyk.) – Çalışın səhv etməsiniz.

He looks young for his age.  (Hi luks yanq fo hiz eydj.)  – O yaşına görə cavan görünür.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin