İngilis dili (19-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İndiki davamedici və indiki sadə zamanın fərqini daha dərindən bilmək üçün bəzi nüanslara diqqət edək..

İndiki davamedici zamanı müvəqqəti hadisələr üçün istifadə edirik:

I’m living with some friends until I find a place of my own. – Özümə ev tapana qədər dostlarımla yaşayacağam.

A : You’re working hard today. – Bu gün çox işləyirsən.

B : Yes,I have a lot to do. – Hə,görüləsi çox işim var.

İndiki sadə zamanı isə daimi hadisələr üçün istifadə edirik :

My parents live in Baku.They have lived there all their lives. – Valideynlərim Bakıda yaşayır.Onlar ömür boyu burada yaşayıblar.

Ismail isn’t lazy.He works hard most of the time. – İsmayıl tənbəl deyil.O çox vaxt çox çalışır.

“I always do” and “I’m always doing” fərqi..

I always do (something) = I do it every time. – Nəyisə edirəm.Bunu hər dəfə edirəm.

I always go to work by car. (not I’m always going) – Hər zaman işə avtomobillə gedirəm.

“I’m always doing something” ifadəsinin isə fərqli mənası var.

I have lost my pen again.I’m always losing things. – Yenə karandaşımı itirdim. Həmişə nəsnələri itirirəm.

Yəni tez-tez əşyaları itirirəm.Həddən artıq tez..

You’re always watching TV. You should do something more active. – Həmişə TV izləyirsən.Daha aktiv fəaliyətlə məşğul olmalısan.

Dərsimizin ikinci hissəsini “I can talk about English punctuation” – “Mən ingilis dilində durğu işarələri barədə danışa bilirəm” mövzusuna həsr edirik.

A full stop is used at the end of a sentence that is not a question or an exclamation,and is sometimes used in abbrevations.- Nöqtə cümlənin sonunda gəlir.Bu sual və ya nida deyil. O bəzən qısaldılmalarda da işlənir. (sth. etc. kimi)

Each new sentence must begin with a capital letter. – Hər yeni cümlə böyük hərflə başlamalıdır.

A comma in writing is like a pause in speech.It’s used : – Vergül danışıqdakı pauzaya bənzəyir. O istifadə edilir:

– to seperate parts of a sentence,e.g. (After we left,someone tried to phone us.) – Cümləni bölmək üçün.. (Biz çıxandan sonra,kimsə bizə zəng etdi.)

– between adjectives,e.g. (A big, expensive car.) – sifətlər arasında (Böyük,bahalı avtomobil)

– to separate words in a list,though it’s often omitted before and,e.g. (I went to France,Germany,Italy and Spain) – Siyahıdakı sözləri bölmək üçün. Baxmayaraq ki,onların üstündən keçilir. (Mən Fransa,Almaniya,İtaliya və İspaniyaya getdim.)

– when words or phrases interrupt the normal progression of a sentence,e.g. (I decided,however,that I needed something to eat first.) – Sözlər və frazalar cümlədəki normal hərəkətini itirərsə.. (Mən qərara gəldim ki,ilk növbədə nəsə yeməyə ehtiyacım var.)

– A colon is often used to introduce further details such as an explanation or a list,e.g. (The shop is full of antiques:dining tables,chairs, wardrobes,mirrors,and so on.) – Qoşa nöqtə bir izahat və ya bir siyahıda əlavə məlumatları təqdim etmək üçün tez-tez istifadə olunur. (Mağaza əntiq əşyalarla dolu idi : yemək masaları, stullar,şkaflar,güzgülər və s.)

– A semicolon is sometimes used instead of a full stop when two sentences are very closely connected, or to separate two main clauses, especially ones that aren’t joined by a conjunction such as and or but,e.g. (I went round this morning : nobody was there.) – Nöqtə-vergül bəzən vergülün əvəzinə,iki cümlə bir-birilə çox bağlı əlaqələndiyi və ya iki əsas mənanı xüsusilə də birləşmə ilə əlaqəli olmayan cümlədə işlənir. (Bu gün ətrafı gəzməyə çıxdım: heç kim yox idi.)
– A slash separates words or phrases that are alternatives, e.g.single/ married. – Drob işarəsi söz və frazaları alternativlərə ayırır. Məsələn,subay/evli.

Punctuation marks – Durğu işarələri :

Full stop – Nöqtə

Comma – Vergül

Colon – Qoşa nöqtə

Semicolon – Nöqtə-vergül

Question mark – Sual işarəsi

Exclamation mark – Nida işarəsi

Apostrophe – Apostrof

Hypen – Defis

Dash – Tire

Brackets – Mötərizələr

Slash – Drob işarəsi

Quotation marks – Dırnaq işarələri

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin