İngilis dili (19-cu dərs)

İndiki davamedici və indiki sadə zamanın fərqini daha dərindən bilmək üçün bəzi nüanslara diqqət edək..

İndiki davamedici zamanı müvəqqəti hadisələr üçün istifadə edirik:

I’m living with some friends until I find a place of my own. – Özümə ev tapana qədər dostlarımla yaşayacağam.

A : You’re working hard today. – Bu gün çox işləyirsən.

B : Yes,I have a lot to do. – Hə,görüləsi çox işim var.

İndiki sadə zamanı isə daimi hadisələr üçün istifadə edirik :

My parents live in Baku.They have lived there all their lives. – Valideynlərim Bakıda yaşayır.Onlar ömür boyu burada yaşayıblar.

Ismail isn’t lazy.He works hard most of the time. – İsmayıl tənbəl deyil.O çox vaxt çox çalışır.

“I always do” and “I’m always doing” fərqi..

I always do (something) = I do it every time. – Nəyisə edirəm.Bunu hər dəfə edirəm.

I always go to work by car. (not I’m always going) – Hər zaman işə avtomobillə gedirəm.

“I’m always doing something” ifadəsinin isə fərqli mənası var.

I have lost my pen again.I’m always losing things. – Yenə karandaşımı itirdim. Həmişə nəsnələri itirirəm.

Yəni tez-tez əşyaları itirirəm.Həddən artıq tez..

You’re always watching TV. You should do something more active. – Həmişə TV izləyirsən.Daha aktiv fəaliyətlə məşğul olmalısan.

Dərsimizin ikinci hissəsini “I can talk about English punctuation” – “Mən ingilis dilində durğu işarələri barədə danışa bilirəm” mövzusuna həsr edirik.

A full stop is used at the end of a sentence that is not a question or an exclamation,and is sometimes used in abbrevations.- Nöqtə cümlənin sonunda gəlir.Bu sual və ya nida deyil. O bəzən qısaldılmalarda da işlənir. (sth. etc. kimi)

Each new sentence must begin with a capital letter. – Hər yeni cümlə böyük hərflə başlamalıdır.

A comma in writing is like a pause in speech.It’s used : – Vergül danışıqdakı pauzaya bənzəyir. O istifadə edilir:

– to seperate parts of a sentence,e.g. (After we left,someone tried to phone us.) – Cümləni bölmək üçün.. (Biz çıxandan sonra,kimsə bizə zəng etdi.)

– between adjectives,e.g. (A big, expensive car.) – sifətlər arasında (Böyük,bahalı avtomobil)

– to separate words in a list,though it’s often omitted before and,e.g. (I went to France,Germany,Italy and Spain) – Siyahıdakı sözləri bölmək üçün. Baxmayaraq ki,onların üstündən keçilir. (Mən Fransa,Almaniya,İtaliya və İspaniyaya getdim.)

– when words or phrases interrupt the normal progression of a sentence,e.g. (I decided,however,that I needed something to eat first.) – Sözlər və frazalar cümlədəki normal hərəkətini itirərsə.. (Mən qərara gəldim ki,ilk növbədə nəsə yeməyə ehtiyacım var.)

– A colon is often used to introduce further details such as an explanation or a list,e.g. (The shop is full of antiques:dining tables,chairs, wardrobes,mirrors,and so on.) – Qoşa nöqtə bir izahat və ya bir siyahıda əlavə məlumatları təqdim etmək üçün tez-tez istifadə olunur. (Mağaza əntiq əşyalarla dolu idi : yemək masaları, stullar,şkaflar,güzgülər və s.)

– A semicolon is sometimes used instead of a full stop when two sentences are very closely connected, or to separate two main clauses, especially ones that aren’t joined by a conjunction such as and or but,e.g. (I went round this morning : nobody was there.) – Nöqtə-vergül bəzən vergülün əvəzinə,iki cümlə bir-birilə çox bağlı əlaqələndiyi və ya iki əsas mənanı xüsusilə də birləşmə ilə əlaqəli olmayan cümlədə işlənir. (Bu gün ətrafı gəzməyə çıxdım: heç kim yox idi.)
– A slash separates words or phrases that are alternatives, e.g.single/ married. – Drob işarəsi söz və frazaları alternativlərə ayırır. Məsələn,subay/evli.

Punctuation marks – Durğu işarələri :

Full stop – Nöqtə

Comma – Vergül

Colon – Qoşa nöqtə

Semicolon – Nöqtə-vergül

Question mark – Sual işarəsi

Exclamation mark – Nida işarəsi

Apostrophe – Apostrof

Hypen – Defis

Dash – Tire

Brackets – Mötərizələr

Slash – Drob işarəsi

Quotation marks – Dırnaq işarələri

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin