İngilis dili (12-ci dərs)

I can talk about vocabulary learning. (Lüğət barədə danışa bilirəm.)

Mövzu üzrə yeni sözlər :

Foreign (xarici) – from a country that isn’t your own – Sənin ölkəndən olmayan..

Gist (mahiyyət) – The gist of sth is the general meaning but not all the details. – Mahiyyət ümumi mənadır,nəsnənin detallarla izah edilən anlamı deyildir.

Text (mətn) – The written part of a book,newspaper,etc. – Kitabda,qəzetdə və s.yazılmış bir yazı.

Recognize sb/sth (kimisə/nəyisə tanımaq) – Know who sb is or what sth is because you’ve seen or heard them before. – Daha öncə gördüyün və ya eşitdiyin kimisə/nəyisə tanımaq.

Go through sth (nəzərdən keçirmək) – Read sth carefully from beginning to end. – Nəyisə əvvəldən sonadək diqqətlə oxumaq.

Identify sth (müəyyənləşdirmək) – Recognize sth and decide what it is. – Bir şeyi tanımaq və nə olduğuna qərar vermək.

Guess sth (tapmaq,təxmin etmək) – Give an answer to sth without being sure of the facts. – Faktlara əmin olmadan nəyəsə cavab vermək.

Context (kontekst) – The words before and after the new word or phrase that help you understand the meaning. – Yeni söz və ya frazadan əvvəl və sonra yazılmış sözlərdir ki,sizə sözün/frazanın mənasını anlamağa yardım edir.

Keep a record of sth (qeyd götürmək) – Write sth down to help you remember it. – Xatırlamaq üçün yazdığınız nəsnə.

Make a note of sth (not almaq) – Write sth quickly to help you remember it. – (Öncəki sözlə eyni mənadadır.)

Construction (quruluş) – The way words are used together in a sentence. – Sözlərin cümlədə birlikdə işlənmə şəkli.

Translation (tərcümə) – A text that has been changed from one language into another. – Bir dildən digərinə tərcümə edilmiş mətn.

Repeat sth (təkrar etmək) – Say sth again.

Explain sth (izah etmək) – Make sth clear or easy to understand. – Bir şeyi aydın və asan şəkildə anlamağa yardım etmək.

Pronounce (tələffüz etmək) – Make the sound of a word or letter. – Sözü və hərfi səsləndirmək.

Opportunity (mümkünat) – A time when it is possible to do sth that you want to do. – İstədiyini etmək üçün uyğun olan vaxt.

Experiment with sth (sınaqdan keçirmək) – Try sth to see what result it has. – Sonucu görmək üçün etdiyin cəhd.

Make mistakes (səhv etmək)

Revise sth (yenidən nəzərdən keçirmək) – Study sth again.- Nəyisə yenidən öyrənmək.

Method (metod) – A way of doing sth – Bir şeyi etməyin yolu.

Work (işləmək) – Get or have the result you want. – İstədiyin nəticəni əldə etmək üçün sənin üçün çalışan metod.

Nitqin iki növü vardır : formal və informal. 
Danışıqda ciddiyyət tələb olunursa və ya yeni tanıdığımız bir şəxslə ünsiyyət qururuqsa “formal language”-dən , bizdən ciddiyyət tələb olunmursa və yaxınlarımızla ünsiyyətdəyiksə “informal language”-dən istifadə etməliyik.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin