İngilis dili (12-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

I can talk about vocabulary learning. (Lüğət barədə danışa bilirəm.)

Mövzu üzrə yeni sözlər :

Foreign (xarici) – from a country that isn’t your own – Sənin ölkəndən olmayan..

Gist (mahiyyət) – The gist of sth is the general meaning but not all the details. – Mahiyyət ümumi mənadır,nəsnənin detallarla izah edilən anlamı deyildir.

Text (mətn) – The written part of a book,newspaper,etc. – Kitabda,qəzetdə və s.yazılmış bir yazı.

Recognize sb/sth (kimisə/nəyisə tanımaq) – Know who sb is or what sth is because you’ve seen or heard them before. – Daha öncə gördüyün və ya eşitdiyin kimisə/nəyisə tanımaq.

Go through sth (nəzərdən keçirmək) – Read sth carefully from beginning to end. – Nəyisə əvvəldən sonadək diqqətlə oxumaq.

Identify sth (müəyyənləşdirmək) – Recognize sth and decide what it is. – Bir şeyi tanımaq və nə olduğuna qərar vermək.

Guess sth (tapmaq,təxmin etmək) – Give an answer to sth without being sure of the facts. – Faktlara əmin olmadan nəyəsə cavab vermək.

Context (kontekst) – The words before and after the new word or phrase that help you understand the meaning. – Yeni söz və ya frazadan əvvəl və sonra yazılmış sözlərdir ki,sizə sözün/frazanın mənasını anlamağa yardım edir.

Keep a record of sth (qeyd götürmək) – Write sth down to help you remember it. – Xatırlamaq üçün yazdığınız nəsnə.

Make a note of sth (not almaq) – Write sth quickly to help you remember it. – (Öncəki sözlə eyni mənadadır.)

Construction (quruluş) – The way words are used together in a sentence. – Sözlərin cümlədə birlikdə işlənmə şəkli.

Translation (tərcümə) – A text that has been changed from one language into another. – Bir dildən digərinə tərcümə edilmiş mətn.

Repeat sth (təkrar etmək) – Say sth again.

Explain sth (izah etmək) – Make sth clear or easy to understand. – Bir şeyi aydın və asan şəkildə anlamağa yardım etmək.

Pronounce (tələffüz etmək) – Make the sound of a word or letter. – Sözü və hərfi səsləndirmək.

Opportunity (mümkünat) – A time when it is possible to do sth that you want to do. – İstədiyini etmək üçün uyğun olan vaxt.

Experiment with sth (sınaqdan keçirmək) – Try sth to see what result it has. – Sonucu görmək üçün etdiyin cəhd.

Make mistakes (səhv etmək)

Revise sth (yenidən nəzərdən keçirmək) – Study sth again.- Nəyisə yenidən öyrənmək.

Method (metod) – A way of doing sth – Bir şeyi etməyin yolu.

Work (işləmək) – Get or have the result you want. – İstədiyin nəticəni əldə etmək üçün sənin üçün çalışan metod.

Nitqin iki növü vardır : formal və informal. 
Danışıqda ciddiyyət tələb olunursa və ya yeni tanıdığımız bir şəxslə ünsiyyət qururuqsa “formal language”-dən , bizdən ciddiyyət tələb olunmursa və yaxınlarımızla ünsiyyətdəyiksə “informal language”-dən istifadə etməliyik.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin