İngilis dili ( 11-ci dərs )

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hi everyone! Today we speak about “The Adjective“ 🙂 Bəli,bu günki dərsimiz əşyanın əlamətini bildirən nitq hissəsinə – sifətə həsr edilir..Daha dəqiq desək,sifət mövzusu barədə ilk dərsimiz olacaq..

Quruluşuna görə sifətlər sadə,düzəltmə və mürəkkəb olmaqla üç yerə bölünür.Sadə sifətlər bir kökdən – red,short,clever ; düzəltmə sifətlər kök və şəkilçidən ibarət olur..

Sifətlər bu suffikslər (şəkilçilər) ilə düzəlir :

 1. ful – hopeful -ümidli, peaceful – sülhsevər, careful – qayğıkeş, harmful -zərərli
 2. able (ible) – countable -sayılan, comfortable – rahat,responsible -cavabdeh
 3. less – jobless -işsiz, harmless -zərərsiz
 4. ous – dangerous -təhlükəli
 5. ant,ent – important -vacib, consequent -nəticədə
 6. like – childlike -uşaq kimi
 7. ish – selfish -ağılsız
 8. iar – familiar -tanış
 9. ary,ory – reactionary -irticaçı, preparatory -hazırlıq
 10. ite – favourite -sevimli
 11. ed – educated -təhsilli
 12. en – golden -qızılı
 13. al (ial),(ical) – logical -məntiqi, financial -maliyyəyə aid, historical -tarixi
 14. ic – heroic -qəhrəman
 15. ly – firendly -dostcasına
 16. ing – interestging -maraqlı
 17. y – rainy -yağışlı
 18. ive,ative – active -fəal, talkative -danışqan
 19. an,ian – American -amerikalı, Azerbaijanian -azərbaycanlı
 20. ese – Japanese -yapon

İngilis dilində sifətlər prefikslər (söz önləri) ilə də düzəlir :

 1. im – impossible -mümkünsüz
 2. in – incorrect -yanlış
 3. ill – illegal -qeyri-qanuni
 4. ir – irregular -qaydasız
 5. un – uncomfortable -narahat
 6. anti – anti-war -müharibəyə qarşı
 7. pre – prehistoric -tarixdən əvvəl
 8. post – postwar -savaş sonrası
 9. multi – multinational -çoxmillətli
 10. mono – monosyllabic -təkhecalı
 11. non – non-profit -qeyri-kommersiya
 12. extra – extraordinary -qeyri-adi

Mürəkkəb sifətlər isə iki sözün birləşməsindən yaranır.Məsələn, dark-blue – tünd mavi, hard working – çalışqan, blue-eyed – mavi gözlü.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin