İngilis dili ( 11-ci dərs )

Hi everyone! Today we speak about “The Adjective“ 🙂 Bəli,bu günki dərsimiz əşyanın əlamətini bildirən nitq hissəsinə – sifətə həsr edilir..Daha dəqiq desək,sifət mövzusu barədə ilk dərsimiz olacaq..

Quruluşuna görə sifətlər sadə,düzəltmə və mürəkkəb olmaqla üç yerə bölünür.Sadə sifətlər bir kökdən – red,short,clever ; düzəltmə sifətlər kök və şəkilçidən ibarət olur..

Sifətlər bu suffikslər (şəkilçilər) ilə düzəlir :

 1. ful – hopeful -ümidli, peaceful – sülhsevər, careful – qayğıkeş, harmful -zərərli
 2. able (ible) – countable -sayılan, comfortable – rahat,responsible -cavabdeh
 3. less – jobless -işsiz, harmless -zərərsiz
 4. ous – dangerous -təhlükəli
 5. ant,ent – important -vacib, consequent -nəticədə
 6. like – childlike -uşaq kimi
 7. ish – selfish -ağılsız
 8. iar – familiar -tanış
 9. ary,ory – reactionary -irticaçı, preparatory -hazırlıq
 10. ite – favourite -sevimli
 11. ed – educated -təhsilli
 12. en – golden -qızılı
 13. al (ial),(ical) – logical -məntiqi, financial -maliyyəyə aid, historical -tarixi
 14. ic – heroic -qəhrəman
 15. ly – firendly -dostcasına
 16. ing – interestging -maraqlı
 17. y – rainy -yağışlı
 18. ive,ative – active -fəal, talkative -danışqan
 19. an,ian – American -amerikalı, Azerbaijanian -azərbaycanlı
 20. ese – Japanese -yapon

İngilis dilində sifətlər prefikslər (söz önləri) ilə də düzəlir :

 1. im – impossible -mümkünsüz
 2. in – incorrect -yanlış
 3. ill – illegal -qeyri-qanuni
 4. ir – irregular -qaydasız
 5. un – uncomfortable -narahat
 6. anti – anti-war -müharibəyə qarşı
 7. pre – prehistoric -tarixdən əvvəl
 8. post – postwar -savaş sonrası
 9. multi – multinational -çoxmillətli
 10. mono – monosyllabic -təkhecalı
 11. non – non-profit -qeyri-kommersiya
 12. extra – extraordinary -qeyri-adi

Mürəkkəb sifətlər isə iki sözün birləşməsindən yaranır.Məsələn, dark-blue – tünd mavi, hard working – çalışqan, blue-eyed – mavi gözlü.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin