İndiki zaman 현재 시제 (dərs 10)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Mövzu: İndiki zaman 현재 시제

Koreya dilindəki indiki zamanın digər zamanlar kimi özünə xas şəkilçiləri vardır:
아요 [a-yo] – fel kökünün son saiti ㅏvə ㅗ olduğunda;
어요 [o-yo] – fel kökünün son sait ㅣ, ㅡ , ㅜ vəㅓ olduğunda;
여요 [yo-yo] – sadəcə tək bir fel kökü 하 [ha] ’ya artırılır.
Qeyd: unutmamaq lazmdır ki, bu şəkilçiləri rəsmi danışıqda istifadə edilir.
Misallar üzərində nəzərdən keçirək.
가다 [qa-da] – getmək
Fel kökü 가, onun son saiti isə ㅏ olduğu üçün 아요 şəkilçisi artırılır.
가 + 아요 = 가아요 olur. Lakin tələffüzün asanlığı üçün 가요 halına gəlir.
가요 [qa-yo] – gedirəm/ gedirsən/ gedir
먹다 [moq-da] – yemək
Fel kökü 먹, son saiti ㅓolduğundan 어요 şəkilçisi artırılır.
먹 + 어요 = 먹어요 [moq-o-yo] – yeyirəm/ yeyirsən/ yeyir
보다 [bou-da] – görmək/ baxmaq / izləmək
Fel kökü 보 , son saiti ㅗ olduğundan əlavə olunacaq şəkilçi 아요 olacaq.
보 + 아요 = 봐요 [bwa-yo] – baxıram/ baxırsan / baxır
보이다 [bo-i-da] – görülmək
Fel kökü 보이 , son saiti ㅣolduğu üçün 어요 artırılacaq.
보이 + 어요 = 보여요 [bo-you-yo] -görülür/ görünür
하다 felinə baxaq son olaraq.
하 + 여요 = 하여요 tələffüzün asanlığı üçün zamanla 해요 olub.
해요 [he-yo] – edirəm/ edirsən/ edir
Qeyd:
하다 felinin şəxsə görə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq felin önünə hər hansı ism əlavə edərək yeni fellər yaratmaq olar.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin