İndiki zaman 현재 시제 (dərs 10)

Mövzu: İndiki zaman 현재 시제

Koreya dilindəki indiki zamanın digər zamanlar kimi özünə xas şəkilçiləri vardır:
아요 [a-yo] – fel kökünün son saiti ㅏvə ㅗ olduğunda;
어요 [o-yo] – fel kökünün son sait ㅣ, ㅡ , ㅜ vəㅓ olduğunda;
여요 [yo-yo] – sadəcə tək bir fel kökü 하 [ha] ’ya artırılır.
Qeyd: unutmamaq lazmdır ki, bu şəkilçiləri rəsmi danışıqda istifadə edilir.
Misallar üzərində nəzərdən keçirək.
가다 [qa-da] – getmək
Fel kökü 가, onun son saiti isə ㅏ olduğu üçün 아요 şəkilçisi artırılır.
가 + 아요 = 가아요 olur. Lakin tələffüzün asanlığı üçün 가요 halına gəlir.
가요 [qa-yo] – gedirəm/ gedirsən/ gedir
먹다 [moq-da] – yemək
Fel kökü 먹, son saiti ㅓolduğundan 어요 şəkilçisi artırılır.
먹 + 어요 = 먹어요 [moq-o-yo] – yeyirəm/ yeyirsən/ yeyir
보다 [bou-da] – görmək/ baxmaq / izləmək
Fel kökü 보 , son saiti ㅗ olduğundan əlavə olunacaq şəkilçi 아요 olacaq.
보 + 아요 = 봐요 [bwa-yo] – baxıram/ baxırsan / baxır
보이다 [bo-i-da] – görülmək
Fel kökü 보이 , son saiti ㅣolduğu üçün 어요 artırılacaq.
보이 + 어요 = 보여요 [bo-you-yo] -görülür/ görünür
하다 felinə baxaq son olaraq.
하 + 여요 = 하여요 tələffüzün asanlığı üçün zamanla 해요 olub.
해요 [he-yo] – edirəm/ edirsən/ edir
Qeyd:
하다 felinin şəxsə görə dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq felin önünə hər hansı ism əlavə edərək yeni fellər yaratmaq olar.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin