Gələcək zaman (dərs 22)

Mövzu: Gələcək zaman.

Əvvəlki dərslərimizi xatırlayırsanız, keçmiş və indiki zamandan bəhs etmişdik. Bu gün isə gələcək zaman və yaranma şəklinə nəzər salacayıq.
Fel kökü + ㄹ/을 거 예요 = gələcək zaman
1. Fel kökü saitlə bitirsə —> ㄹ 거예요 (yəni batçim olmursa; məsələn: 보다, 가다, 자다);
2. Fel kökü samitlə bitirsə —> 을 거예요 (yəni patçim olanda; məsələn: 먹다, 찾다, 붙다) əlavə edilir.
3. İstisnalar hər zaman var olduğu kimi, burda da özünü göstərir.
Sonu ㄹ ilə bitən sözlərdə isə sadəcə 거 예요 şəkilçisi artırılır. (Məsələn: 놀다, 멀다, 살다)
Hər hansı fel bu şəkilçilərlə istifadə olunursa, “gələcəkdə ediləcək” yaxud “edilməyi düşünülən, istənilən” kimi mənalar qazanır. Lakin normal gündəlik danışıqda (qeyri-rəsmi dil) indiki zaman əlavəsi daşıyan ifadələr məna sürüşməsinə məruz qalaraq gələcək zaman mənasında da istifadə olunur.
Məsələn: “내일 갈 거예요 [neil qalqoyeyo] = sabah gedəcəyəm.” Cümləsi gələcək zamanı ifadə edir. Lakin eyni şəkildə “내일 가요 [neil qayo] = sabah gedirəm.” Cümləsi indiki zaman qəlbində olsa belə gələcək zaman ifadə edir. Eynilə bizim dilimizdə olduğu kimi. Bu baxmıdan koreya dili qrammatikasını öyrənmək biraz daha asanlaşır.
İndi sə nümunələrə nəzər salaq:
가다 [qa-da] = getmək
가 + ㄹ 거예요 —> 갈 거예요 [qal qo-ye-yo] = gedəcəyəm, gedəcəksən, gedəcək
지금 갈 거예요 [ci-qım qal qo-ye-yo] = indi gedəcəyəm.
혼자 갈거예요 [hon-ca qal-qo-ye-yo] = tək gedəcəyəm.

하다 [ha-da] = etmək
하 + 갈 거예요 —> 할 거예요 [hal qo-ye-yo] = edəcəyəm, edəcəksən, edəcək
뭐가 할 거예요 [mo-qa hal qo-ye-yo] = nə edəcəksən?
언제 할 거예요 [on-ce hal qo-ye-yo] = nə vaxt edəcəksən?
전말 할 거예요 [con-mal hal qo-ye-yo] = həqiqətən edəcəksən?

입다 [ib-da] = geymək
입 + 을 거예요 —> 입을 거예요 [ ib-ıl qo-ye-yo] – geyəcəyəm, geyəcəksən, geyəcək
청바지 입을 거예요 [çong-ba-ci ib-ıl qo-ye-yo] = cins şalvarımı geyəcəyəm.
티셔츠 입을 거예요 [ti-syo-çı ib-ıl qo-ye-yo] = köynəyimi (tshort) geyinəcəyəm.
뭐가 입을 거예요 ?[mo-qa ib-ıl qo-ye-yo] = nə geyinəcəksən?

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin