BORULARIN KORROZİYADAN MÜHAFİZƏ ÜSULLARI

Boruların istismarı təcrübəsi onu göstərir ki, elektokimyəvi və kimyəvi korroziyalardan əlavə, həmçinin, elektrokorroziya,  biokorroziya  növlərini də müşahidə edə bilərik. Burada nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, ilk hal, yəni biokorroziya əsas etibarı ilə mikroarqanizmlərin boru kəməri ilə təması nəticəsində meydana gəlir. Bu vəziyyət isə boru kəmərlərinin xarici səthinin dağılmasına şərait yaradır, həmçinin həddən artıq təhlükəli hesab olunur.

Ümumi halda, boru kəmərinin xətti hissəsində korroziyanın təsiri nəticəsində çox böyük mürəkkəbləşmələr meydana gəlir ki, bu da boru kəmərinin dağılmasına və böyük miqdarda məhsul itkilərinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Magistral boru xətlərində istənilən korroziya tiplərinin əleyhinə müxtəlif mübarizə tədbirləri kimi passiv və aktiv mühafizə metodlarının tətbiq olunması vacibdir.

Passiv mübarizə üsulları dedikdə, boru kəmərlərinin üstünün müxtəlif xüsusiyyətə malik örtüklərdən istifadə olunmaqla onların su, hava və torpaqdan ayrılması nəzərdə tutulur. Boru kəmərlərinin istismarı təcrübəsi onu göstərir ki, əsas etibarı ilə boru kəmərinin üst hissəsinin su və torpaq ilə təmasının kəsilməsi bitum-rezin tətbiq etməklə olur ki, bu da ən geniş yayılan üsul hesab edilir. Bu məsələnin həll edilməsi mərhələsində, həmçinin müxtəlif xüsusiyyətə malik polimer lentli örtüklər, rənglərin istifadə edilməsi istehsalat təcrübəsində vardır.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin