Almanca sadə izahda-İsimlərin cəmlənməsi (Dərs 6)

DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE

İsimlərin cəmlənməsi

Alman dilində isimlərin cəmlənməsinin əsasən 4 tipi vardır.İlk 2 tipi bu dərsimizdə keçəcəyik.

Birinci tipə daxil olan isimlər cəmləndikdə -e şəkilçisi qəbul edirlər.Buraya aşağıdakı isimlər daxildir

1.Əksər kişi cinsli isimlər,kök saiti a,o,u,au olan bu cür isimlərin əksəriyyəti etni zamanda Umlaut da qəbul edirlər

  1. Der Raum-die Räume
  2. Der Baum-die Bäume
  3. Der schrank – die Schränke

2.Bir neçə təkhecalı qadın cinsli isimlər.Bu isimlərin hamısı Umlaut da qəbul edirlər

Die Hand – die Hände

Die Wand – die Wände

Die Wurst  – die Würste

Die Maus – die Mäuse

3.Bəzi orta cinsli isimlər.Bu qəbildən olan isimlər cəmdə Umlaut qəbul etmirlər

Das Jahr – die Jahre

Das Tor – die Tore

Das Pferd- die Pferde

İkinci tipə aid olan isimlər cəmləndikdə -n və yaxud –en şəkilçisi qəbul edirlər.Buraya aşağıdakı isimlər daxildir

1.Əksər qadın cinsli isimlər

Die Straße – die Straßen

Die Tür – Die Türen

Die Tafel – Die Tafeln

Die Schwester – die Schvestern

Qeyd-Təkdə sonu in şəkilçisi ilə qurtaran qadın cinsli isimlər cəmləndikdə -nen şəkilçisi qəbul edirlər

Die Freundin – die Freundinnen

Die Lehrerin – die Lehrerinnen

2.Təkdə sonu –e şəkilçisi ilə qurtaran kişi cinsli isimlər

Der Knabe-die Knaben

Der Affe – die Affen

3.Bir neçə təkhecalı kişi cinsli isimlər

Der Mensch – die Menschen

Der Held – Die Helden

Der Bär – die Bären

4.Təkdə sonu –ent,-ant,-ist,-nom,-soph,-or şəkilçiləri ilə qurtaran,başqa dillərdən alman dilinə keçmiş kişi cinsli isimlər

Der Student – die Studenten

Der Aspirant – die Philosophen

Der Doktor – die Doktoren

5.Cəmi bir neçə orta cinsli isimlər

Das Auge – die Augen

Das Ohr – Die Ohren

Mənbələr

1.Ə.A Hüseynov Deutsch Alman dili Dərslik 1-ci hissə

2.Dersnotları Almanca dersler

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin