-(으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr. (Dərs 14)

 1. Mövzu: (으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr.

Bu dərsimizdə ilk olaraq 주다 [cu-da] felinə nəzər salacayıq. Koreyalıların gündəlik danışıq dilində çox sıx istifadə etdikləri və “… sahibsinizmi” “…varmı?” “…verərsinizmi?/… verin.” kimi mənalara gələn 주세요 felini öyrənəcəyik.
주세요 [cuseyo] – mənə verin
Birindən hər hansı bir şeyi istədiyinizdə 주세요 feli istifadə edilir.
“Bu kitabı mənə verərsinizmi?” kimi cümlələrdə məsələn.
주세요 [cu-se-yo] yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 주다 felindən gəlməkdədir və vermək mənasındadır.
주다 – vermək
주다 felindəki 다 hissəciyi atılaraq, 세요 şəkilçisi əlavə edlir və “…mənə ver/ verin” mənasında olan 주세요 formasına gətirilir. Nəzərə aımaq lazımdır ki, 주세요 kimə deyildiyindən asılı olmayaraq rəsmi formada sadəcə “xahiş edirəm mənə verin” mənasını ifadə edir.
Məs:
사과 주세요. [sagwa cuseyo] – alma verin.

 • İndi isə 자다 felinə artırılan bu şəkilçiyə nəzər salaq. Belə ki, birinin bizim üçün bir şey etməsini istədiyimiz zaman felin sonuna (으)세요 [(ı)seyo] şəkilçisi artırılır.
  Və qəlibləşmiş qaydaya uyğun olaraq, sonu saitlə və ㄹ hərfi ilə bitən sözlərə (ㄹ hərfi düşür) 세요, sonu samitlə bitənlərə isə 으세요 şəkilçisi əlavə edilir. Misallar üzərində nəzərdən keçirək:
  고르다 [qoreuda] – seçmək
  고르세요 -seçin
  오다 [oda] -gəlmək
  오세요 – gəlin
  팔다 [palda] – satmaq
  파세요 – satın
  쉬다 [swida] – dincəlmək
  쉬세요 – dincəlin
  Bir neçə nümunə cümlələrə baxaq:
  이거 저한테 파세요. [i-qo ceo-han-te pal-se-yo]
  Bunu mənə satın. (한테 şəkilçisindən növbəti dərslərimizdə bəhs edəcəyik)
  조심하세요 [co-sim-ha-se-yo] – diqqətli ol/olun
  (Koreya dilində sıx istifadə edilən ifadələrdən biri)
  Bəzi fellərdə vardır ki, 세요 şəkilçisi olmasına baxmayaraq, fərqli mənalarda istifadə edilir.
  1. 어서오세요 [eo-seo-ose-yo] – Xoş gəldiniz
  Bu söz “tez gəlin” kimi tərcümə edilməli olmasına baxmayaraq mənası dəyişir.
  2. 안녕히 가세요 [an-nyeong-hi ga-se-yo] – gülə-gülə. (Yaxşı yol)
  3. 안녕히 계세요 [an-nyeong-hi gye-se-yo] – sağ-salamat qalın
  4. 안녕히 주무세요 [an-nyeong-hi cu-mu-se-yo] – gecəniz xeyirə (rahat yatın)

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin