에 və 에서 ifadələri (dərs 24)

Mövzu: 에 və 에서 ifadələri

Keçən dərsimizdə öyrğndiyimiz 부터 və 까지 ifadələri kimi bənzəri mənaları ifadə edən, yəni yer bildirən 에 ve 에 서 həmdə, ‘Harda?’ sualının necə efadə edildiyini öyrənəcəyik.
İlk olaraq “Harda” ya da “Hansı yer” kəlmələrini öyrənək.

어디 [o-di] = hara / harada / hansı yer
Koreyaca birinə “hara gedirsən?” sualını necə soruşmağa baxaq.

getmək = 가다 [ga-da]
-mək/-maq istəmək = 고 싶어요 [go şi-po-yo]
고 싶어요 ifadəsini istifadə edərək cümlə qurmağı öyrənmişdik əvvəlki dərslərdə.
Felin sonundakı 다 şəkilçisi düşür və sonuna 고 싶어요 gətirilir.
가다 + 고 싶어요 –> 가고 싶어요 [ga-go şi-po-yo] = getmək istəyirəm.
가고 싶어요? = getmək istəyirsən?

və indi sadəcə 어디 [o-di] kəlməsini felin önünə artıraq.
어디 가고 싶어요? [o-di ga-go şi-po-yo?] = hara getmək istəyərsən?
Sual yaranır, niyə 에 və 에서 şəkilçiləri istifadə edilir?
Bu şəkilçilər olmadan da cümlə qura bilərik lakin bu şəkilçilərlə istifadə edərək vermək istədiyiniz mesajı daha açıq hala gətirə bilərik.

에 [e] = -də,-da / -a,-ə
isim + 에
에[ə] bir yer göstərmə şəkilçisidir amma sadəcə yer göstərmək üçün istifadə ediləməz. -də, -da kimi mənaları da vardır. Və yer, zaman, vəziyyət ya da başqa şeylər göstərmək üçün də istifadə edilir. Lakin burada bu şəkilçinin yer göstərmə vəzifəsinə daha çox diqqət edəcəyik.
Nümunələrə nəzər salaq:
1. Məktəbə getdim cümləsini koreyaca necə deyildiyinə baxaq.
1. Getmək = 가다 [ga-da]
Getdim = 가 + 았어요 = 갔어요 [gas-so-yo]
2. Məktəb = 학교 [hak-gyo]
3. -ə,-a = 에 [e]
Məktəbə getdim = 학교에 갔어요. [hak-gyo-e gas-so-yo]

2.
‘Koreyaya gəldim’
1. Gəlmək = 오다 [o-da]
Gəldim = 오 + 았어요 = 왔어요 [vas-so-yo]
2. Koreya = 한국 [han-guk]
3. -ə,-a = 에 [e]
Koreya gəlmək = 한국에 왔어요. [han-guk-e vas-so-yo]

3.
‘Hara getmək istəyərsən?’
1. Getmək = 가다 [ga-da]
Getmək istəmək = 가 + 고 싶어요 = 가고 싶어요 [ga-go şi-po-yo]
2. Hara= 어디 [o-di]
3. -a,-ə = 에 [e]
Hara getmək istəyirsən? = 어디에 가고 싶어요? [o-di-e ga-go şi-po-yo?]

4.
‘Hardasan?’
1. Olmaq = 있다 [it-da]
2. Hara = 어디 eo-di]
3. -ə,-a = 에 [e]
Hardasan? = 어디에 있어요? [o-di-e is-so-yo?]
İndi hardasan? = 지금 어디에 있어요? [çi-gım o-di-e is-so-yo?] Ya da
Hardasan indi ? 어디에 있어요 지금? [o-di-e is-so-yo çi-gım?]

İndi isə 에서 ifadəsinə nəzər salaq:

에서 [e-so] =-de / içində / -dən,-dan
isim + 에서
에서 ilə də bir çox mənalar ifadə edə bilərik lakin bu dərsimizdə sadəcə 2 ana roluna baxacayıq.
에서 ifadəsi;

1. Bir hadisənin baş verdiyi yerdən bəhs edərkən
(Nümunə: / Seul’DA dostlarımla görqşəcəyəm)

2. Bir yer’dən’ mənasında isə
(örneğin: Seul’DAN geldim / Bu kitab İspaniya’DAN gəlib.)

에 ve 에서 arasındakə nə kimi fərqlər olduöuna da baxaq:
에 birşeyin olduğu ya da var olduğu yeri yaxud getdiyiniz yönü ifadə edir.
Məs)
집에 있어요. = evdəyəm
집에 가요. = evə gedirəm

에서 bəzi hadisələrin baş verdiyi yeri bildirir
Məs)
집에서 일해요 = evdə dərs edirəm
집에서 뭐 해요 ? = evdə nə edirsən?

Bir neçə fel və onların dəyişmələrinə baxaq:

가다 [ga-da] = getməj
가요 [ga-yo] = gedərəm / gedərsən / gedər / gedərlər / gedək
갔어요 [gas-so-yo] = getdim / getmişdim

오다 [o-da] = gəlmək
왔어요 [vas-so-yo] = gəldim / gəlmişdim

있다 [it-da] = olmaq
있었어요 [is-sos-so-yo] = vardı / varıydı

보다 [bo-da] = görmək
봤어요 [va-so-yo] = gördüm / görmüşdüm

하다 [ha-da] = etməm
했어요 [hes-so-yo] = etmək / etmişdim

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin